ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 61 § 1,4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (jećn. tekst Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.)

zawiadamia się,

że na wniosek PTK Centertel sp. z o.o. Warszawa ul. Skierniewicka 10a działający przez Pełnomocnika P.  Waldemara Struglińskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektu „Stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel „TARNOWIEC" zlokalizowanej na działce nr. ewid. 278/1 położonej we wsi Umieszcz Gm. Tarnowiec

W związku z powyższym, może Pan /i/ w tut. Urzędzie pok. nr 8 zapoznać się z wnioskiem i zgłosić ewentualne uwagi lub zastrzeżenia w ciągu 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia.


OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr. 80 poz. 717 z późn. zm.),

Wójt Gminy Tarnowiec

informuje, że w dniu 11.02.2011r. został złożony wniosek przez PTK „Centertel” sp. z o.o. 01-230 Warszawa ul. Skierniewicka 10a w sprawie wydania decyzji o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla projektu „Stacji bazowej telefonii komórkowej PTK „Centertel” TARNOWIEC zlokalizowanej na działce nr.ewid. 278/1 położonej we wsi Umieszcz gm. Tarnowiec.
 
Informuje się, że każdy ma prawo do zapoznania się z wnioskiem Inwestora w siedzibie Urzędu Gminy pokój nr.8 i zgłoszenia ewentualnych uwag lub zastrzeżeń w ciągu 14 dni od daty wywieszenia Obwieszczenia.

Wójt Gminy
Tarnowiec
Bogusław Wójcik