OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr. 80 poz. 717 z późn. zm.), z a w i a d a m i a s i ę, że na wniosek Polskiej Telefonii Komórkowej „Centertel” sp. z.o.o. ul. Skierniewicka 10a, 01 – 230 Warszawa została wydana w dniu 22 kwietnia 2011r. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel „Tarnowiec”, polegającej na:

  • - budowie wieży kratowej o wysokości 52,5m n.p.t. pod instalację telefonii komórkowej,
  • - ułożeniu kabli antenowych łączących anteny zawieszone na wieży z urządzeniami stacji umieszczonymi w kontenerze telekomunikacyjnym,
  • - usytuowaniu kontenera telekomunikacyjnego posadowionego na gruncie u podnóża wieży o wymiarach 2,5mx4m i wysokości nie przekraczającej 3m,
  • - montażu anten sektorowych: BSA005 GSM 900 - 6szt. zawieszonych na poziomie 49m n.p.t., i BSA 001 GSM 1800 - 3szt. zawieszonych na poziomie 46m n.p.t. oraz anteny radioliniowej RLA 23-03 zawieszonej na poziomie 43m n.p.t. w miejscowości Umieszcz gm.Tarnowiec na działce nr ewid. 278/1.

Ww. decyzja oraz dokumentacja sprawy znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy Tarnowiec (pokój nr. 8).

Wójt Gminy Tarnowiec
Bogusław Wójcik