Uprzejmie informuję, że w dniu 26 lipca 2011r. (tj. wtorek) o godz. 13:00 w świetlicy Urzędu Gminy odbędzie się XI SESJA RADY GMINY TARNOWIEC.
 

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:
 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Gminy.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja Prezesa Zarządu Gminnego OSP w Tarnowcu o stanie bezpieczeństwa p.pożarowego oraz gotowości poszczególnych jednostek do niesienia pomocy w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a) zmian zakresu wykonywania przedsięwzięcia pn. ,,PseAP Podkarpacki System e - Administracji Publicznej'',
  2. b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec,
  3. c) zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2011 rok,
  4. d) zmiany do uchwały Nr X/69/2011 Rady Gminy Tarnowiec z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
  5. e) określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w  ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Tarnowiec,
  6. f) opłat pobieranych za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkole w Tarnowcu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Tarnowiec,
  7. g) w sprawie ustalenia trybu udzielania i  rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych jednostek oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania,
  8. h) zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Tadeusz Śmietana