Uprzejmie informuję, że w dniu 29 listopada 2018r. o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się II SESJA RADY GMINY TARNOWIEC

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Wybór wiceprzewodniczących Rady Gminy Tarnowiec:
  • powołanie Komisji Skrutacyjnej,
  • zgłaszanie kandydatów na funkcje wiceprzewodniczących Rady Gminy Tarnowiec,
  • przeprowadzenie tajnego głosowania,
  • podjęcie uchwały stwierdzającej wybór.
 5. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. ustalenia liczby członków i składu osobowego Komisji Rewizyjnej;
  2. ustalenia liczby członków i składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
  3. ustalenia liczby członków i składu osobowego Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury;
  4. ustalenia liczby członków i składu osobowego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu;
  5. wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;
  6. wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
  7. wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej, Rolnictwa i Infrastruktury;
  8. wyboru Przewodniczącego Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu;
  9. ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Tarnowiec;
  10. zmian budżetu gminy Tarnowiec na 2018 rok;
  11. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnowiec na lata 2018-2026.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski i oświadczenia.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala