Uprzejmie informuję, że w dniu 18 lutego 2019r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tarnowcu odbędzie się V SESJA RADY GMINY TARNOWIEC

Proponowany porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Tarnowiec.
 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:
  1. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności;
  2. upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej ,,Łącznik pomiędzy siecią MPGK Jasło a siecią GPGK Tarnowiec’’;
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec do zaciągnięcia zobowiązania finansowego na realizację zadania pod nazwą: „Rozbudowa istniejącego boiska do piłki nożnej w celu stworzenia stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego" w miejscowości Czeluśnica;
  4. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Tarnowiec a Miastem Jasło dotyczącego realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego;
  5. wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych;
  6. zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2019 rok;
  7. zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 113766R Tarnowiec-Wrocanka;
  8. zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 113751R Gliniczek-Roztoki;
  9. zmiany przebiegu istniejącej drogi gminnej nr 113774R Brzezówka; dz. 255/2;
  10. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Tarnowiec w roku 2019;
  11. przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy Tarnowiec na 2019 rok.
 5. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych gminę Tarnowiec.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski i oświadczenia.
 8. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący
Rady Gminy Tarnowiec
Jarosław Pękala