Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Zarządzenie Nr 1/2021 w sprawie: wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami pdf 320.33 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 2/2021 w sprawie zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2021 rok pdf 3.08 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 3/2021 w sprawie: Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Tarnowiec o wartości mniejszej niż 130 000 zł. pdf 4.30 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 4/2021 w sprawie: Ogłoszenia, /organizowania i przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Tarnowiec. pdf 1.03 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 5/2021 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do zamiany. pdf 621.11 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 6/2021 w sprawie: powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. pdf 333.50 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 7/2021 w sprawie: w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego "Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Tarnowiec". pdf 1.05 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 8/2021 w sprawie: w sprawie zmiany budżetu na 2021 rok pdf 443.13 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 9/2021 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2021 roku. pdf 2.92 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 10/2021 w sprawie: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2021 roku pdf 4.16 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 11/2021 w sprawie: określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznego przedszkola i oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej na rok szkolny 2021/2022 pdf 587.40 KB Bartłomiej Wójcik
arządzenie nr 12/2021 w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022 pdf 552.14 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 13/2021 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2021r. na kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnowiec pdf 969.38 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 14/2021 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w najem. pdf 695.00 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 15/2021 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę. pdf 890.58 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 16/2021 w sprawie: zmiany budżetu na 2021 rok. pdf 1.11 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 17/2021 w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec 2021 r. pdf 1.89 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 18/2021 w sprawie:powołania Komisji Konkursowej do opiniowania wniosków złożonych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2021 roku. pdf 2.71 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 19/2021 w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania: „Budowa odcinków linii oświetlenia drogowego na terenie Gminy Tarnowiec" pdf 2.79 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 20/2021 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie na 2021 rok pdf 3.54 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 21/2021 w sprawie: dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2021 rok pdf 446.62 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 22/2021 w sprawie: w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w Gminie Tarnowiec w 2021 roku. pdf 1.93 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 23/2021 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu wniosków na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Tarnowiec w 2021 roku. pdf 853.60 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 24/2021 w sprawie: powołania koordynatora oraz zespołu d/s dostępności. pdf 525.73 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 25/2021 w sprawie: zmiany budżetu na 2021 rok. pdf 1.03 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 26/2021 w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy Tarnowiec w 2021 roku. pdf 488.02 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 27/2021 w sprawie: ustalenia przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu Gminnego Przedszkola w Tarnowcu w roku szkolnym 2021/2022 pdf 224.73 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 28/2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2018 Wójta Gminy Tarnowiec z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie ustalenia zasad kontroli zarządczych organizacyjnych Gminy Tarnowiec w jednostkach pdf 279.67 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 29/2021 w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku Funduszu Przeciwdziałania COYIIM9 Gminy Tarnowiec na 2021 rok - „Organizacja transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacja telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2” pdf 541.13 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 30/2021 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu pdf 4.21 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 31/2021 w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród pracowników i klientów Urzędu Gminy w Tarnowcu. pdf 697.87 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 32/2021 w sprawie: przyjęcia informacji o stanie mienia Gminy Tarnowiec za 2020 rok pdf 9.30 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 33/2021 w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Tarnowiec za 2020 rok pdf 48.64 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 34/2021 sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu za 2020 rok pdf 1.11 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 35/2021 w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu za 2020 rok pdf 1.82 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 36/2021 w sprawie: zmian budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 1.80 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 37/2021 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok instytucji kultury -Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu pdf 4.24 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 38/2021 w sprawie: Ogłoszenia, zorganizowania i przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminę Tarnowiec. pdf 1.09 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 39/2021 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2021 rok pdf 1.22 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 40/2021 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 563.10 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 41/2021 w sprawie: określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych przez jednostki organizacyjne Gminy Tarnowiec pdf 213.17 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 42/2021 w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród pracowników i klientów Urzędu Gminy w Tarnowcu pdf 783.36 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 43/2021 pdf 0 bytes Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 44/2021 w sprawie: użyczenia środka trwałego stanowiącego własność Gminy Tarnow iec pdf 807.80 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 45/2021 w sprawie: użyczenia środka trwałego stanowiącego własność Gminy Tarnowiec pdf 911.87 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 46/2021 w sprawie: użyczenia środka trwałego stanowiącego w łasność Gminy Tarnowiec pdf 815.69 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 47/2021 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 839.37 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 48/2021 w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród pracowników i klientów Urzędu Gminy w Tarnowcu pdf 735.58 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 49/2021 w sprawie: powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania: „Zagospodarowanie otoczenia szkól publicznych z terenu Gminy Tarnowiec - SP Tarnowiec i SP Łubno Szlacheckie" pdf 2.78 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 50/2021 w sprawie: zmiany budżetu oraz planów finansowych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Tarnowiec na 2021 rok pdf 2.61 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 51/2021 w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania dla zadania: „Budowa parkingu ogólnodostępnego przy Urzędzie Gminy w Tarnowcu" pdf 2.75 MB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie nr 52/2021 w sprawie: sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Tarnowiec, przeznaczonych do oddania w dzierżawę pdf 234.45 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 53/2021 w sprawie: zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 847.43 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 54/2021 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Tarnowiec w okresie od 1 czerwca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.” pdf 210.05 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 55/2021 w sprawie: powołania komisji konkursowej oceniającej zgłoszone prace plastyczne do konkursu pn. „Segregując - śmiecisz mniej” pdf 419.07 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 56/2021 w sprawie zmiany budżetu Gminy Tarnowiec na 2021 rok pdf 1,000.99 KB Bartłomiej Wójcik
Zarządzenie Nr 57/2021 w sprawie: przedstawienia raportu o stanie Gminy Tarnowiec za 2020 rok pdf 4.40 MB Bartłomiej Wójcik
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
sobota, 06 luty 2021 21:13 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony. sobota, 06 luty 2021 21:14 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
sobota, 06 luty 2021 21:32 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
sobota, 06 luty 2021 21:35 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
sobota, 06 luty 2021 21:37 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
sobota, 06 luty 2021 21:50 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
niedziela, 07 luty 2021 20:58 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 26 marzec 2021 20:33 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 26 marzec 2021 20:47 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 26 marzec 2021 20:52 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 07 kwiecień 2021 19:58 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 07 kwiecień 2021 19:59 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 07 kwiecień 2021 20:02 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 07 kwiecień 2021 20:05 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 09 kwiecień 2021 19:10 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 21 kwiecień 2021 20:26 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 27 kwiecień 2021 08:48 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 30 kwiecień 2021 12:50 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
środa, 05 maj 2021 12:30 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 21 maj 2021 10:41 Bartłomiej Wójcik
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
czwartek, 27 maj 2021 07:44 Bartłomiej Wójcik