Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu.

    • Data publikacji strony internetowej: 2016-01-11.
    • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-31.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mogą zdarzyć się sytuacje, że – pomimo starań redaktorów serwisu – pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:.

Treści pochodzą z różnych źródeł.

Pliki dostępne do pobrania w znanych formatach: pdf. docx, odt, ods nie są zgodne ze standardem WCAG 2.1.

Opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji.

Niektóre materiały graficzne (zdjęcia) nie mają w pełni dokładnych opisów.

Niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków.

Filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących ani tłumaczenia na język migowy.

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-31.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Wacław Kozdrój, gbp.tarnowiec@gmail.com

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 13 42 550 05. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W TARNOWCU

Dostępność wejścia do budynku

Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowcu. Do budynku można wejść od drogi głównej, które jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu (podjazd). Do wejścia należy podejść od prawej strony, wzdłuż metalowych barierek. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących. Biblioteka usytuowana jest na parterze. Dla osób z dysfunkcją ruchu wszystkie pomieszczenia na piętrze są niedostępne. W budynku brak toalety dla czytelników.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak udogodnień w postaci pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych

W pobliżu budynku znajduje się parking z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi. W okolicy brak oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Usługa tłumacza migowego

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

Dodatkowe

W wypożyczalni udostępnione są audiobooki, z których mogą korzystać osoby z dysfunkcją wzroku. Bibliotekarze pomagają również w wyborze książek z większą czcionką.

 

Filia w Łubnie Szlacheckim

Biblioteka mieści się na parterze w budynku Szkoły Podstawowej. Wejście do biblioteki znajduje się od strony boiska Orlik lub idąc korytarzem, po prawej stronie obok sali gimnastycznej.

Dostępność wejścia do budynku

Wejście do budynku od strony Orlika dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Do wejścia należy podejść od lewej strony, wzdłuż metalowych barierek. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Wejście do budynku nie jest wyposażone w systemy naprowadzania głosowego dla osób niewidzących lub słabowidzących.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Korytarz i wejście do biblioteki dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Brak toalety dla czytelników. Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak udogodnień w postaci pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych

Bezpośrednio przy budynku znajduje się parking z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi. W okolicy brak oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Do pomieszczeń biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Usługa tłumacza migowego

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

 

Filia w Gliniku Polskim

Biblioteka mieści się na parterze budynku Domu Ludowego w Gliniku Polskim. Do biblioteki wchodzi się od strony drogi głównej.

Dostępność wejścia do budynku

Wejście główne do budynku nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu. Do wejścia prowadzi schód w dół, brak podjazdu. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Dostępność korytarzy, schodów i wind

Brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Brak informacji wizualnej/dotykowej/głosowej o rozkładzie pomieszczeń. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Brak udogodnień w postaci pętli indukcyjnej wspomagającej odsłuch przez osoby słabosłyszące.

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych

W pobliżu budynku znajduje się parking z miejscami parkingowymi ogólnodostępnymi. W okolicy brak oznakowanego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Do pomieszczeń biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Usługa tłumacza migowego

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

 

Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status