Dekla­ra­cja dostępności

Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu zobo­wią­zu­je się zapew­nić dostęp­ność swo­jej stro­ny inter­ne­to­wej zgod­nie z prze­pi­sa­mi usta­wy z dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o dostęp­no­ści cyfro­wej stron inter­ne­to­wych i apli­ka­cji mobil­nych pod­mio­tów publicz­nych. Oświad­cze­nie w spra­wie dostęp­no­ści ma zasto­so­wa­nie do stro­ny inter­ne­to­wej Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tarnowcu.

    • Data publi­ka­cji stro­ny inter­ne­to­wej: 2016-01-11
    • Data ostat­niej istot­nej aktu­ali­za­cji: 2021-03-31

Stro­na inter­ne­to­wa jest czę­ścio­wo zgod­na z usta­wą z dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o dostęp­no­ści cyfro­wej stron inter­ne­to­wych i apli­ka­cji mobil­nych pod­mio­tów publicz­nych z powo­du nie­zgod­no­ści lub wyłą­czeń wymie­nio­nych poniżej.

Mogą zda­rzyć się sytu­acje, że — pomi­mo sta­rań redak­to­rów ser­wi­su — pew­ne doku­men­ty opu­bli­ko­wa­ne na stro­nie są nie­do­stęp­ne, ponieważ:.

Tre­ści pocho­dzą z róż­nych źródeł.

Pli­ki dostęp­ne do pobra­nia w zna­nych for­ma­tach: pdf. docx, odt, ods nie są zgod­ne ze stan­dar­dem WCAG 2.1.

Opu­bli­ko­wa­ne zosta­ły w opar­ciu o zasa­dy przy­ję­te w innej instytucji.

Nie­któ­re mate­ria­ły gra­ficz­ne (zdję­cia) nie mają w peł­ni dokład­nych opisów.

Nie­któ­re mate­ria­ły tek­sto­we nie mają pra­wi­dło­wej hie­rar­chii nagłówków.

Fil­my nie posia­da­ją napi­sów dla osób nie­sły­szą­cych ani tłu­ma­cze­nia na język migowy.

Popra­wie­nie dostęp­no­ści stro­ny nio­sło­by za sobą nad­mier­ne obcią­że­nia dla pod­mio­tu publicznego.

Oświad­cze­nie spo­rzą­dzo­no dnia: 2021-03-31.

Dekla­ra­cję spo­rzą­dzo­no na pod­sta­wie samo­oce­ny prze­pro­wa­dzo­nej przez pod­miot publiczny.

Na stro­nie inter­ne­to­wej moż­na uży­wać stan­dar­do­wych skró­tów klawiaturowych.

Infor­ma­cje zwrot­ne i dane kontaktowe

W przy­pad­ku pro­ble­mów z dostęp­no­ścią stro­ny inter­ne­to­wej pro­si­my o kontakt.

Oso­bą kon­tak­to­wą jest Wacław Koz­drój, gbp.​tarnowiec@​gmail.​com

Kon­tak­to­wać moż­na się tak­że dzwo­niąc na numer tele­fo­nu: 13 42 550 05. Tą samą dro­gą moż­na skła­dać wnio­ski o udo­stęp­nie­nie infor­ma­cji nie­do­stęp­nej oraz skła­dać skar­gi na brak zapew­nie­nia dostępności.

Każ­dy ma pra­wo do wystą­pie­nia z żąda­niem zapew­nie­nia dostęp­no­ści cyfro­wej stro­ny inter­ne­to­wej, apli­ka­cji mobil­nej lub jakie­goś ich ele­men­tu. Moż­na tak­że zażą­dać udo­stęp­nie­nia infor­ma­cji za pomo­cą alter­na­tyw­ne­go spo­so­bu dostę­pu, na przy­kład przez odczy­ta­nie nie­do­stęp­ne­go cyfro­wo doku­men­tu, opi­sa­nie zawar­to­ści fil­mu bez audio­de­skryp­cji itp. Żąda­nie powin­no zawie­rać dane oso­by zgła­sza­ją­cej żąda­nie, wska­za­nie, o któ­rą stro­nę inter­ne­to­wą lub apli­ka­cję mobil­ną cho­dzi oraz spo­sób kon­tak­tu. Jeże­li oso­ba żąda­ją­ca zgła­sza potrze­bę otrzy­ma­nia infor­ma­cji za pomo­cą alter­na­tyw­ne­go spo­so­bu dostę­pu, powin­na tak­że okre­ślić dogod­ny dla niej spo­sób przed­sta­wie­nia tej infor­ma­cji. Pod­miot publicz­ny powi­nien zre­ali­zo­wać żąda­nie nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w cią­gu 7 dni od dnia wystą­pie­nia z żąda­niem. Jeże­li dotrzy­ma­nie tego ter­mi­nu nie jest moż­li­we, pod­miot publicz­ny nie­zwłocz­nie infor­mu­je o tym wno­szą­ce­go żąda­nie, kie­dy reali­za­cja żąda­nia będzie moż­li­wa, przy czym ter­min ten nie może być dłuż­szy niż 2 mie­sią­ce od dnia wystą­pie­nia z żąda­niem. Jeże­li zapew­nie­nie dostęp­no­ści cyfro­wej nie jest moż­li­we, pod­miot publicz­ny może zapro­po­no­wać alter­na­tyw­ny spo­sób dostę­pu do infor­ma­cji. W przy­pad­ku, gdy pod­miot publicz­ny odmó­wi reali­za­cji żąda­nia zapew­nie­nia dostęp­no­ści lub alter­na­tyw­ne­go spo­so­bu dostę­pu do infor­ma­cji, wno­szą­cy żąda­nie moż­ne zło­żyć skar­gę w spra­wie zapew­nia­na dostęp­no­ści cyfro­wej stro­ny inter­ne­to­wej, apli­ka­cji mobil­nej lub ele­men­tu stro­ny inter­ne­to­wej, lub apli­ka­cji mobil­nej. Po wyczer­pa­niu wska­za­nej wyżej pro­ce­du­ry moż­na tak­że zło­żyć wnio­sek do Rzecz­ni­ka Praw Obywatelskich.

Stro­na inter­ne­to­wa Rzecz­ni­ka Praw Obywatelskich

Dostęp­ność architektoniczna

GMIN­NA BIBLIO­TE­KA PUBLICZ­NATAR­NOW­CU

Dostęp­ność wej­ścia do budynku

Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu mie­ści się w budyn­ku Gmin­ne­go Ośrod­ka Kul­tu­ry w Tar­now­cu. Do budyn­ku moż­na wejść od dro­gi głów­nej, któ­re jest dosto­so­wa­ne dla osób nie­peł­no­spraw­nych z dys­funk­cją ruchu (pod­jazd). Do wej­ścia nale­ży podejść od pra­wej stro­ny, wzdłuż meta­lo­wych barie­rek. Wej­ście nie jest zabez­pie­czo­ne bram­ka­mi. Wej­ście do budyn­ku nie jest wypo­sa­żo­ne w sys­te­my napro­wa­dza­nia gło­so­we­go dla osób nie­wi­dzą­cych lub sła­bo­wi­dzą­cych. Biblio­te­ka usy­tu­owa­na jest na par­te­rze. Dla osób z dys­funk­cją ruchu wszyst­kie pomiesz­cze­nia na pię­trze są nie­do­stęp­ne. W budyn­ku brak toa­le­ty dla czytelników.

Dostęp­ność kory­ta­rzy, scho­dów i wind

Brak infor­ma­cji wizualnej/​dotykowej/​głosowej o roz­kła­dzie pomiesz­czeń. W budyn­ku nie zasto­so­wa­no urzą­dzeń i innych środ­ków tech­nicz­nych do obsłu­gi osób sła­bo­sły­szą­cych. Brak ozna­czeń w alfa­be­cie Braille’a ani ozna­czeń kon­tra­sto­wych lub w dru­ku powięk­szo­nym dla osób nie­wi­do­mych i sła­bo­wi­dzą­cych. Brak udo­god­nień w posta­ci pętli induk­cyj­nej wspo­ma­ga­ją­cej odsłuch przez oso­by słabosłyszące.

Miej­sca par­kin­go­we wyzna­czo­ne dla osób niepełnosprawnych

W pobli­żu budyn­ku znaj­du­je się par­king z miej­sca­mi par­kin­go­wy­mi ogól­no­do­stęp­ny­mi. W oko­li­cy brak ozna­ko­wa­ne­go miej­sca par­kin­go­we­go dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Do budyn­ku i wszyst­kich jego pomiesz­czeń moż­na wejść z psem asy­stu­ją­cym i psem przewodnikiem.

Usłu­ga tłu­ma­cza migowego

Brak moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia z tłu­ma­cza języ­ka migo­we­go na miejscu.

Dodat­ko­we

W wypo­ży­czal­ni udo­stęp­nio­ne są audio­bo­oki, z któ­rych mogą korzy­stać oso­by z dys­funk­cją wzro­ku. Biblio­te­ka­rze poma­ga­ją rów­nież w wybo­rze ksią­żek z więk­szą czcionką.

Filia w Łub­nie Szlacheckim

Biblio­te­ka mie­ści się na par­te­rze w budyn­ku Szko­ły Pod­sta­wo­wej. Wej­ście do biblio­te­ki znaj­du­je się od stro­ny boiska Orlik lub idąc kory­ta­rzem, po pra­wej stro­nie obok sali gimnastycznej.

Dostęp­ność wej­ścia do budynku

Wej­ście do budyn­ku od stro­ny Orli­ka dosto­so­wa­ne jest dla osób nie­peł­no­spraw­nych z dys­funk­cją ruchu. Do wej­ścia nale­ży podejść od lewej stro­ny, wzdłuż meta­lo­wych barie­rek. Wej­ście nie jest zabez­pie­czo­ne bram­ka­mi. Wej­ście do budyn­ku nie jest wypo­sa­żo­ne w sys­te­my napro­wa­dza­nia gło­so­we­go dla osób nie­wi­dzą­cych lub słabowidzących.

Dostęp­ność kory­ta­rzy, scho­dów i wind

Kory­tarz i wej­ście do biblio­te­ki dosto­so­wa­ny jest dla osób nie­peł­no­spraw­nych z dys­funk­cją ruchu. Brak toa­le­ty dla czy­tel­ni­ków. Brak infor­ma­cji wizualnej/​dotykowej/​głosowej o roz­kła­dzie pomiesz­czeń. Brak ozna­czeń w alfa­be­cie Braille’a ani ozna­czeń kon­tra­sto­wych lub w dru­ku powięk­szo­nym dla osób nie­wi­do­mych i sła­bo­wi­dzą­cych. Brak udo­god­nień w posta­ci pętli induk­cyj­nej wspo­ma­ga­ją­cej odsłuch przez oso­by słabosłyszące.

Miej­sca par­kin­go­we wyzna­czo­ne dla osób niepełnosprawnych

Bez­po­śred­nio przy budyn­ku znaj­du­je się par­king z miej­sca­mi par­kin­go­wy­mi ogól­no­do­stęp­ny­mi. W oko­li­cy brak ozna­ko­wa­ne­go miej­sca par­kin­go­we­go dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Do pomiesz­czeń biblio­te­ki moż­na wejść z psem asy­stu­ją­cym i psem przewodnikiem.

Usłu­ga tłu­ma­cza migowego

Brak moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia z tłu­ma­cza języ­ka migo­we­go na miejscu.

Filia w Gli­ni­ku Polskim

Biblio­te­ka mie­ści się na par­te­rze budyn­ku Domu Ludo­we­go w Gli­ni­ku Pol­skim. Do biblio­te­ki wcho­dzi się od stro­ny dro­gi głównej.

Dostęp­ność wej­ścia do budynku

Wej­ście głów­ne do budyn­ku nie jest dosto­so­wa­ne dla osób nie­peł­no­spraw­nych z dys­funk­cją ruchu. Do wej­ścia pro­wa­dzi schód w dół, brak pod­jaz­du. Wej­ście nie jest zabez­pie­czo­ne bramkami.

Dostęp­ność kory­ta­rzy, scho­dów i wind

Brak toa­le­ty dla osób nie­peł­no­spraw­nych. Brak infor­ma­cji wizualnej/​dotykowej/​głosowej o roz­kła­dzie pomiesz­czeń. W budyn­ku nie zasto­so­wa­no urzą­dzeń i innych środ­ków tech­nicz­nych do obsłu­gi osób sła­bo­sły­szą­cych. Brak ozna­czeń w alfa­be­cie Braille’a ani ozna­czeń kon­tra­sto­wych lub w dru­ku powięk­szo­nym dla osób nie­wi­do­mych i sła­bo­wi­dzą­cych. Brak udo­god­nień w posta­ci pętli induk­cyj­nej wspo­ma­ga­ją­cej odsłuch przez oso­by słabosłyszące.

Miej­sca par­kin­go­we wyzna­czo­ne dla osób niepełnosprawnych

W pobli­żu budyn­ku znaj­du­je się par­king z miej­sca­mi par­kin­go­wy­mi ogól­no­do­stęp­ny­mi. W oko­li­cy brak ozna­ko­wa­ne­go miej­sca par­kin­go­we­go dla osób niepełnosprawnych.

Wstęp z psem asystującym

Do pomiesz­czeń biblio­te­ki moż­na wejść z psem asy­stu­ją­cym i psem przewodnikiem.

Usłu­ga tłu­ma­cza migowego

Brak moż­li­wo­ści sko­rzy­sta­nia z tłu­ma­cza języ­ka migo­we­go na miejscu.