REGULAMIN BIBLIOTEKI

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW I USŁUG

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TARNOWCU

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 • 1
 1. Regulamin korzystania z materiałów i usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady korzystania z materiałów i usług we wszystkich placówkach Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu.
 2. Osoby zapisujące się do Biblioteki zobowiązane są do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i podpisania oświadczenia potwierdzającego ten fakt oraz potwierdzenie odbioru karty bibliotecznej uprawniającej do korzystania z usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu. Złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie Regulaminu oraz na przetwarzanie danych osobowych do celów statystycznych i ewentualnych roszczeń prawnych za nieuregulowane zobowiązania wobec Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu.
 • 2
 1. Udostępnianie zbiorów i usług bibliotecznych Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno jest ogólnie dostępne i odbywa się według zasad określonych niniejszym Regulaminem.
 2. Biblioteka może pobierać opłaty w sytuacji za:
 3. a) niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
 4. b) upomnienie telefoniczne lub wysłane pocztą,
 5. c) uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych,
 6. d) wyrobienie duplikatu karty bibliotecznej,
 7. e) koszt przesyłki materiałów bibliotecznych pozyskanych na zasadach wypożyczeń międzybibliotecznych,
 8. f) usługi reprograficzne,
 9. g) wydruki z komputera.
 10. Wysokość opłat określona jest w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 • 3
 1. Godziny otwarcia poszczególnych oddziałów i filii określa załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 2. Dyrektor Biblioteki ma prawo zamknąć Bibliotekę lub jej oddziały i filię na czas określony z powodu awarii, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych przyczyn.
 • 4
 1. Osoby zamierzające korzystać z usług Biblioteki zobowiązane są do przedłożenia dokumentu tożsamości ze zdjęciem: dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport/kartę stałego pobytu (w przypadku cudzoziemców) w celu dokonania zapisu w elektronicznej bazie zarejestrowanych użytkowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu i wydania karty bibliotecznej.
 2. Warunkiem korzystania z usług Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu jest wypełnienie Oświadczenia (wzór załącznik nr 3) oraz zobowiązanie się własnoręcznym podpisem do przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu.
 3. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiada i podpisuje Oświadczenie rodzic lub opiekun prawny, przedkładając dowód osobisty i numer PESEL dziecka.
 4. W bazie przechowywane są następujące dane: nazwisko i imię, PESEL, płeć, adres stałego pobytu lub/i tymczasowego zameldowania/zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, przynależność do grupy społeczno-zawodowej (wg klasyfikacji GUS), opcjonalnie – adres tymczasowego pobytu lub imię i nazwisko oraz adres opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej.
 5. Użytkownik zobowiązany jest poinformować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania / zameldowania i zmianie numeru telefonu.
 • 5
 1. Dane osobowe czytelników są chronione zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku i mogą być wykorzystane wyłącznie do:

–    rejestracji wypożyczeń

–    prowadzenia statystyki bibliotecznej

–    egzekwowania zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.

 1. Podanie danych jest niezbędne do zarejestrowania i obsługi czytelnika.
 2. Administratorem danych jest Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu, 38-204 Tarnowiec 30
 • 6
 1. Biblioteka udostępnia zbiory biblioteczne na zewnątrz i na miejscu.
 2. Czytelnicy mają wolny dostęp do wyznaczonych zbiorów.
 • 7
 1. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu, papierosów, e-papierosów, środków i urządzeń zawierających nikotynę, zażywania narkotyków oraz innych środków odurzających, picia alkoholu oraz spożywania posiłków i picia napojów (w uzasadnionych przypadkach np. chorobowych spożywanie posiłków i picie napojów może odbywać się jedynie w wyznaczonym miejscu).
 2. Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych używek oraz brak przestrzegania zasad higieny osobistej nie mogą przebywać w pomieszczeniach Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu. W Bibliotece nie mogą także przebywać osoby zagrażające bezpieczeństwu innych Użytkowników.
 3. W czasie, gdy w domu Użytkownika panuje choroba zakaźna nie może on korzystać z Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu.
 4. Zabronione jest zachowanie uciążliwe dla innych Użytkowników oraz zakłócające świadczenie usług bibliotecznych, m.in. prowadzenie głośnych rozmów, głośne nastawianie odtwarzaczy osobistych oraz korzystanie z telefonów komórkowych. Wnoszone do Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu telefony powinny być wyciszone.
 5. Zabronione są wszelkie działania powodujące niszczenie materiałów bibliotecznych w czasie czytania (np. podkreślanie tekstu, rozkładanie książek grzbietem do góry, itp.).
 6. Zabronione jest wprowadzanie zwierząt na teren biblioteki, z wyjątkiem psów przewodników.
 7. Bibliotekarz ma prawo wyprosić użytkownika nie przestrzegającego zasad współżycia społecznego.

 

Rozdział II

Karty Biblioteczne

 • 8
 1. Podczas dokonywania zapisu użytkownikom wydawane są karty biblioteczne.
 2. Na karcie bibliotecznej znajduje się napis „Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu”, numer karty, pin, oraz kod kreskowy.
 • 9

Karta biblioteczna obowiązuje we wszystkich placówkach Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu stosującej System Biblioteczny „Mateusz”.

 • 10

Użytkownik zobowiązany jest do okazania karty z chwilą korzystania z usług Biblioteki.

 • 11

Za osoby niepełnoletnie wypożyczeń z użyciem karty bibliotecznej mogą dokonywać rodzice lub opiekunowie prawni; w przypadku osób chorych lub niepełnosprawnych  –  również  inne  osoby  upoważnione przez posiadacza karty.

 • 12
 1. Osoba, która utraciła kartę, zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie dowolnej placówki Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu osobiście lub telefonicznie. W przeciwnym razie zostanie obciążona kosztami wynikłymi z posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione.
 2. Od momentu powiadomienia o utracie karty odpowiedzialność za skutki posługiwania się kartą przez osoby nieuprawnione przejmuje Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu.
 3. Wydanie pierwszej karty jest bezpłatne.

Rozdział III

Warunki korzystania ze zbiorów Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu oraz Filii

 • 14

Czytelnik przychodzący do Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu, w której jest wolny dostęp do półek, zostawia wierzchnie okrycie, torbę lub teczkę na wieszaku lub w wyznaczonym miejscu. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione rzeczy.

 • 15
 1. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo do 10 woluminów na okres 30 dni z możliwością przedłużenia terminu zwrotu.
 2. a) termin zwrotu ulega automatycznie wydłużeniu w przypadku gdy wypada w dniu w którym Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu jest nieczynna. O zmianie terminu zwrotu informuje czytelnika bibliotekarz, zaznaczając uzgodniony termin zwrotu na koncie czytelnika.
 3. b) termin zwrotu można przedłużyć przed jego upływem osobiście, telefonicznie lub przez stronę internetową Biblioteki, jeśli wypożyczona pozycja nie została wcześniej zarezerwowana przez innego użytkownika. Zwrot przedłuża się o połowę okresu wypożyczenia. Prolongata może być udzielona tylko jeden raz.
 4. Bibliotekarz może skrócić czas wypożyczonych pozycji informując o tym czytelnika, jeżeli jest duże zainteresowanie na daną książkę ze strony innych użytkowników.
 5. Jeżeli czytelnik nie zwraca wypożyczonych zbiorów w terminie określonym niniejszym Regulaminem, Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu blokuje jego konto. Do momentu uregulowania zobowiązań wobec Biblioteki konto Czytelnika jest zablokowane, a ponadto Biblioteka w przypadku nieuregulowania opłat z tytułów wskazanych w załączniku nr 1 kieruje sprawę do postępowania windykacyjnego.
 6. Wypożyczenie zbiorów może nastąpić dopiero po osobistym zapisie w Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu.
 7. Wypożyczający może zarezerwować do 3 materiałów bibliotecznych aktualnie wypożyczonych przez innych użytkowników. Zarezerwowane materiały należy odebrać w ciągu 7 dni od zwrócenia ich przez poprzednich użytkowników. Po tym terminie rezerwacje są anulowane.
 8. Na podstawie pisemnego zamówienia złożonego przez czytelnika, Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu sprowadza z innych bibliotek książki, których nie posiada we własnym księgozbiorze /wypożyczenia międzybiblioteczne/.
 9. Materiały biblioteczne wypożyczone przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Tarnowcu w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych udostępnia się czytelnikom na miejscu.
 10. Materiały biblioteczne wypożyczane z innych bibliotek pozostają w Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu przez okres 2 tygodni, licząc od dnia otrzymania przesyłki przez Bibliotekę.
 11. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek. Powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
 12. Obowiązki czytelnika w przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki reguluje załącznik nr 1.
 13. Książki, za które zapłacił czytelnik nadal są własnością Biblioteki i nie można żądać ich zwrotu.
 14. W wypadku, kiedy zagubienie lub zniszczenie książki nastąpiło z przyczyn niezależnych od czytelnika, może on zostać zwolniony z uiszczenia odszkodowania.
 15. Jeżeli czytelnik, mimo upomnienia pisemnego lub telefonicznego, odmawia zwrotu książki lub uiszczenia opłat, Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

Rozdział IV

Warunki korzystania ze zbiorów księgozbiorów podręcznych

 • 16
 1. Korzystanie z księgozbiorów podręcznych odbywa się na miejscu.
 2. Z księgozbioru podręcznego mogą korzystać wyłącznie czytelniczy zapisani do Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu. Użytkownicy nie będący czytelnikami Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu, a chcący skorzystać z księgozbioru podręcznego zobowiązani są do zapisania się do Biblioteki.
 3. Materiały biblioteczne z księgozbioru podręcznego można wypożyczyć na zewnątrz wyłącznie na rewers.
 4. Warunkiem wypożyczania materiałów na rewers jest posiadanie karty bibliotecznej.
 5. Jednorazowo można wypożyczyć 2 książki na okres 7 dni.
 • 17
 1. Dostęp do czasopism bieżących jest wolny, numery archiwalne podaje bibliotekarz.
 2. Czytelnik może wypożyczyć do domu 5 czasopism archiwalnych (oprócz czasopism o charakterze regionalnym) na okres 7 dni.
 • 18
 1. Czytelnia świadczy usługi reprograficzne (zgodnie z postanowieniami Ustawy „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” ).
 2. Nie wykonuje się odbitek reprograficznych:
 3. a) rękopisów, starych druków, oryginalnych fotografii, grafik, rzadkich i cennych druków,
 4. b) egzemplarzy w złym stanie zachowania,
 5. c) wydawnictw, których kopiowanie jest niemożliwe ze względów technicznych (duży format, oprawa uniemożliwiająca całkowite otwarcie dokumentu.)
 • 19

Książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych nie wolno wynosić bez wiedzy bibliotekarza poza obszar Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu.

Rozdział V

Warunki korzystania z Internetu i programów multimedialnych

 • 20
 1. Z dostępu do komputerów i Internetu mogą korzystać tylko osoby zapisane do Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu
 2. Bibliotekarz przydziela użytkownikowi stanowisko komputerowe.
 3. Z Pracowni komputerowej mogą korzystać grupy zorganizowane, a także grupy tworzone w Bibliotece z osób zgłaszających chęć uczestniczenia w zajęciach na określony temat.
 4. Terminy zajęć dla grup zorganizowanych uzgadniają ich opiekunowie z pracownikiem Biblioteki.
 • 21
 1. Korzystanie z Internetu i programów multimedialnych jest bezpłatne.
 2. Korzystanie z Internetu służy wyłącznie do celów edukacyjnych, a przede wszystkim jest pomocą w nauce, zbieraniu informacji i zdobywaniu wiedzy.
 3. Czynności wykonywane w sieci internetowej są rejestrowane.
 4. Osoby korzystające z Internetu zobowiązane są do przedstawienia karty bibliotecznej w celu dokonania wpisu do ewidencji.
 5. Użytkownik może korzystać z własnych nośników elektronicznych (dyski, CD, DVD),
 6. Ze stanowiska komputerowego można korzystać przez 30 minut.
 7. Sesja może być wydłużona w zależności od liczby i potrzeb oczekujących. Decyzję podejmuje bibliotekarz.
 8. Biblioteka umożliwia korzystanie z własnego laptopa w miejscu wyznaczonym przez bibliotekarza przy czym Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za jego ewentualne uszkodzenie, kradzież lub utratę danych.
 • 22

Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych i sprzętu muzycznego może być emitowany tylko przez dołączone słuchawki.

 • 23
 1. Użytkownik chcący skorzystać z komputera, tabletów, konsoli musi posiadać elementarną wiedzę z ich obsługi.
 2. Użytkownik chcący korzystać z Internetu powinien:
 3. a) zapoznać się z regulaminem,
 4. b) korzystać z zainstalowanego oprogramowania,
 5. c) zgłaszać wszelkie uszkodzenia sprzętu i systemu w momencie ich zauważenia.
 6. Użytkownikowi nie wolno:
 7. a) zmieniać konfiguracji oprogramowania zainstalowanego na lokalnym dysku twardym komputera oraz instalacji oprogramowania przeniesionego z serwerów dostępnych w Internecie,
 8. b) korzystać z komputera do działalności komercyjnej, masowo rozsyłać treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),
 9. c) zapisywać danych w pamięci komputera. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne usunięcie lub modyfikację danych przez innych użytkowników,
 10. d) prowadzić działań powodujących dewastację lub uszkodzenia sprzętu,
 11. e) łamać zabezpieczenia systemu,
 12. f) samodzielne usuwać usterek w działaniu oprogramowania oraz urządzeń stanowiących wyposażenie stanowisk komputerowych,
 13. g) otwierać i korzystać ze stron o charakterze pornograficznym, wulgarnym, rasistowskim, rażących uczucia innych lub dobre obyczaje,
 14. h) użytkownikowi nie wolno bez wiedzy bibliotekarza zmieniać przydzielonego stanowiska komputerowego,
 15. Internet nie może być narzędziem do popełniania czynów niezgodnych z prawem.
 • 24

1.Pracownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu ma prawo blokowania dostępu do określonych danych lub usług (w szczególności dostępu do Internetu) oraz monitorowania poczynań osób korzystających z komputerów.

 1. W przypadku naruszenia zasad użytkowania nastąpi natychmiastowe przerwanie sesji.
 2. Użytkownik odpowiada finansowo za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego powstałe z jego winy.
 3. Za osoby niepełnoletnie ponoszą odpowiedzialność rodzice lub opiekunowie prawni.

Rozdział VI

Warunki druku i kopiowania informacji

 • 25
 1. Użytkownik może odpłatnie dokonać wydruku – załącznik nr 1.
 2. Użytkownik może kopiować informacje o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim.

Rozdział VII

Warunki korzystania ze zbiorów multimedialnych

 • 26

Korzystanie ze zbiorów multimedialnych odbywa się na miejscu i na zewnątrz po okazaniu karty bibliotecznej.

 • 27
 1. Jednorazowo Czytelnik może wypożyczyć 2 egzemplarze multimediów na okres 14 dni
 2. Za przetrzymanie zbiorów ponad termin ustalony została przewidziana opłata zawarta w załączniku nr 1.
 • 28
 1. Termin zwrotu wypożyczonych zbiorów może być przedłużony osobiście, telefonicznie lub przez Internet, jeśli dana pozycja nie została wcześniej zarezerwowana przez innego czytelnika.
 2. Przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonych pozycji można dokonać tylko jeden raz o czas, na który zostały one wypożyczone.
 3. Czytelnik może zarezerwować telefonicznie lub przez Internet tylko egzemplarze niedostępne (wypożyczone) na okres – 2 dni roboczych. Rezerwacja zostaje automatycznie anulowana po upływie w/w terminu.
 • 29
 1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów będących własnością Biblioteki. Wszelkie usterki należy zgłaszać dyżurującemu pracownikowi.
 2. Za szkody wynikające ze zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych zbiorów odpowiada Czytelnik.
 3. Odszkodowanie za zagubienie, uszkodzenie lub zniszczenie zbiorów jest równe wysokości obowiązującej ceny rynkowej.

Rozdział VIII

Zasady korzystania z oferty kulturalno-oświatowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu.

 • 30
 1. Podczas zajęć realizowanych w ramach oferty kulturalnej uczestnicy podporządkowani są prowadzącym zajęcia oraz pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu,
 2. Przebywający na terenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu użytkownicy mogą być poproszeni przez dyżurującego bibliotekarza o okazanie karty bibliotecznej,
 3. Korzystający z zajęć prowadzonych na terenie Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu mają obowiązek pozostawienia okryć wierzchnich w wyznaczonym miejscu
 4. Na zajęciach w ramach oferty kulturalnej przeznaczonej dla dzieci i młodzieży nie biorą udziału osoby pełnoletnie (nie dotyczy rodziców lub opiekunów prawnych, jeżeli wiek dziecka nie pozwala na samodzielne uczestniczenie w zajęciach).
 5. Rodzice nie mogą pozostawiać w Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu dzieci poniżej 7 roku życia bez opieki. Placówki biblioteczne nie są przeznaczone ani uprawnione do sprawowania opieki nad dziećmi, w tym zapewnienia pożywienia i picia, ani opieki w przypadku nagłego zachorowania lub złego samopoczucia dziecka.
 6. W ramach oferty kulturalnej użytkownicy Biblioteki mogą korzystać z gier planszowych, multimedialnych oraz innych urządzeń i materiałów po wcześniejszym uzgodnieniu tego faktu z dyżurującym pracownikiem Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu.
 7. W uzasadnionych przypadkach Biblioteka ma prawo odwołania zajęć.
 8. Oferta zajęć jest dostępna na stronie internetowej Biblioteki oraz w każdej placówce.
 9. W trakcie trwania imprez kulturalnych i edukacyjnych jest wykonana dokumentacja fotograficzna i/lub filmowa z udziałem Uczestników biorących w nich udział. Udział w zajęciach i spotkaniach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku osób biorących w nich udział do promocji wydarzenia oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu.

 

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

 • 31
 1. Użytkownik nie stosujący się do przepisów Regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania z Biblioteki.
 2. Od decyzji tej czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu.
 3. Skargi i wnioski użytkownicy mogą kierować do Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu.
 • 32
 1. Zmiany postanowień regulaminu dokonuje się w trybie zarządzenia Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu.
 2. Bieżące komunikaty adresowane do Czytelników i Użytkowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu zamieszczane są na stronie internetowej www.bibliotekatarnowiec.pl, na portalu społecznościowym oraz w poszczególnych placówkach.
 • 33

Regulamin obowiązuje od 01 stycznia 2016 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z materiałów i usług

Gminnej Biblioteki Publicznej w Tarnowcu.

 

Cennik opłat pobieranych przez Bibliotekę

(zgodnie z Ustawą z dnia 27 czerwca 1997r. o bibliotekach art.14 ptk.2).

 1. Za wykonanie usług reprograficznych z książek, komputera i innych materiałów ustala się następujące ceny :
 2. a) wydruk jednostronny (koszt arkusza A4) 0,20 zł
 3. b) wydruk jednostronny (koszt arkusza A4) kolor 0,70 zł
 4. c) wydruk dwustronny (koszt arkusza A4) 0,30 zł
 5. d) wydruk dwustronny (koszt arkusza A4) kolor 1,10 zł
 6. e) wydruk jednostronny (koszt arkusza A3) 1,00 zł
 7. f) wydruk dwustronny (koszt arkusza A3) kolor 2,00 zł
 8. Za niezwrócenie w terminie wypożyczonych materiałów bibliotecznych:
 9. a) książka 1,00 gr. od każdego woluminu za każdy dzień po terminie zwrotu.
 10. b) dokument audiowizualny lub elektroniczny 1 zł za każdy dzień po terminie zwrotu
 11. Za upomnienie telefoniczne czytelnika:

biblioteka pobiera opłaty w wysokości 0,50 zł.

 1. Za upomnienie wysłane pocztą do czytelnika:

biblioteka pobiera opłaty w wysokości 2,50 zł.

 1. Za uszkodzenie, zniszczenie lub zagubienie materiałów bibliotecznych Użytkownik jest zobowiązany:
 2. a) odkupić takie same lub po uzgodnieniu z pracownikiem Biblioteki inne publikacje, o nie mniejszej wartości i przydatne Bibliotece,
 3. b) jeśli odkupienie jest niemożliwe, Użytkownik płaci ekwiwalent pieniężny ustalany każdorazowo przez bibliotekarza w wysokości co najmniej aktualnej ceny rynkowej uszkodzonego/zagubionego materiału bibliotecznego,
 4. c) jeśli uszkodzenie/zagubienie wypożyczonych materiałów bibliotecznych nastąpiło wskutek wypadku losowego (pożar, kradzież, powódź itp.), Biblioteka może odstąpić od odszkodowania po przedłożeniu odpowiedniego zaświadczenia upoważnionych do tego organów,
 5. d) jeżeli po zagubieniu lub zniszczeniu jednego tomu dzieła wielotomowego czytelnik nie jest w stanie odkupić brakującego tomu, wpłaca równowartość lub odkupuje całe dzieło.
 6. Za wydanie kolejnej karty bibliotecznej: opłata wynosi 2 zł.
 7. Koszt przesyłki materiałów bibliotecznych sprowadzonych w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych – wg cennika opłat za przesyłki
 8. Użytkownik otrzymuje pokwitowanie wniesienia opłaty.
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status