REGU­LA­MIN

KORZY­STA­NIA Z MATE­RIA­ŁÓW I USŁUG

GMIN­NEJ BIBLIO­TE­KI PUBLICZ­NEJTARNOWCU

Roz­dział I

Posta­no­wie­nia ogólne

 • 1
 1. Regu­la­min korzy­sta­nia z mate­ria­łów i usług Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tar­now­cu, zwa­ny dalej Regu­la­mi­nem, okre­śla warun­ki i zasa­dy korzy­sta­nia z mate­ria­łów i usług we wszyst­kich pla­ców­kach Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tarnowcu.
 2. Oso­by zapi­su­ją­ce się do Biblio­te­ki zobo­wią­za­ne są do zapo­zna­nia się z niniej­szym Regu­la­mi­nem i pod­pi­sa­nia oświad­cze­nia potwier­dza­ją­ce­go ten fakt oraz potwier­dze­nie odbio­ru kar­ty biblio­tecz­nej upraw­nia­ją­cej do korzy­sta­nia z usług Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tar­now­cu. Zło­że­nie pod­pi­su jest rów­no­znacz­ne z wyra­że­niem zgo­dy na prze­strze­ga­nie Regu­la­mi­nu oraz na prze­twa­rza­nie danych oso­bo­wych do celów sta­ty­stycz­nych i ewen­tu­al­nych rosz­czeń praw­nych za nie­ure­gu­lo­wa­ne zobo­wią­za­nia wobec Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tarnowcu.
 • 2
 1. Udo­stęp­nia­nie zbio­rów i usług biblio­tecz­nych Biblio­te­ki Publicz­nej Mia­sta i Gmi­ny Pia­secz­no jest ogól­nie dostęp­ne i odby­wa się według zasad okre­ślo­nych niniej­szym Regulaminem.
 2. Biblio­te­ka może pobie­rać opła­ty w sytu­acji za:
 3. a) nie­zwró­ce­nie w ter­mi­nie wypo­ży­czo­nych mate­ria­łów bibliotecznych,
 4. b) upo­mnie­nie tele­fo­nicz­ne lub wysła­ne pocztą,
 5. c) uszko­dze­nie, znisz­cze­nie lub zagu­bie­nie mate­ria­łów bibliotecznych,
 6. d) wyro­bie­nie dupli­ka­tu kar­ty bibliotecznej,
 7. e) koszt prze­sył­ki mate­ria­łów biblio­tecz­nych pozy­ska­nych na zasa­dach wypo­ży­czeń międzybibliotecznych,
 8. f) usłu­gi reprograficzne,
 9. g) wydru­ki z komputera.
 10. Wyso­kość opłat okre­ślo­na jest w załącz­ni­ku nr 1 do niniej­sze­go Regulaminu.
 • 3
 1. Godzi­ny otwar­cia poszcze­gól­nych oddzia­łów i filii okre­śla załącz­nik nr 2 do niniej­sze­go Regulaminu.
 2. Dyrek­tor Biblio­te­ki ma pra­wo zamknąć Biblio­te­kę lub jej oddzia­ły i filię na czas okre­ślo­ny z powo­du awa­rii, prac porząd­ko­wych, inwen­ta­ry­za­cji zbio­rów lub innych waż­nych przyczyn.
 • 4
 1. Oso­by zamie­rza­ją­ce korzy­stać z usług Biblio­te­ki zobo­wią­za­ne są do przed­ło­że­nia doku­men­tu toż­sa­mo­ści ze zdję­ciem: dowód oso­bi­sty, pra­wo jaz­dy lub paszport/​kartę sta­łe­go poby­tu (w przy­pad­ku cudzo­ziem­ców) w celu doko­na­nia zapi­su w elek­tro­nicz­nej bazie zare­je­stro­wa­nych użyt­kow­ni­ków Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tar­now­cu i wyda­nia kar­ty bibliotecznej.
 2. Warun­kiem korzy­sta­nia z usług Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tar­now­cu jest wypeł­nie­nie Oświad­cze­nia (wzór załącz­nik nr 3) oraz zobo­wią­za­nie się wła­sno­ręcz­nym pod­pi­sem do prze­strze­ga­nia zasad niniej­sze­go Regulaminu.
 3. Za nie­peł­no­let­nie­go czy­tel­ni­ka odpo­wia­da i pod­pi­su­je Oświad­cze­nie rodzic lub opie­kun praw­ny, przed­kła­da­jąc dowód oso­bi­sty i numer PESEL dziecka.
 4. W bazie prze­cho­wy­wa­ne są nastę­pu­ją­ce dane: nazwi­sko i imię, PESEL, płeć, adres sta­łe­go poby­tu lub/​i tym­cza­so­we­go zameldowania/​zamieszkania, numer tele­fo­nu kon­tak­to­we­go, przy­na­leż­ność do gru­py spo­łecz­no-zawo­do­wej (wg kla­sy­fi­ka­cji GUS), opcjo­nal­nie – adres tym­cza­so­we­go poby­tu lub imię i nazwi­sko oraz adres opie­ku­na praw­ne­go oso­by niepełnoletniej.
 5. Użyt­kow­nik zobo­wią­za­ny jest poin­for­mo­wać Biblio­te­kę o zmia­nie miej­sca zamiesz­ka­nia / zamel­do­wa­nia i zmia­nie nume­ru telefonu.
 • 5
 1. Dane oso­bo­we czy­tel­ni­ków są chro­nio­ne zgod­nie z usta­wą o ochro­nie danych oso­bo­wych z dnia 29 sierp­nia 1997 roku i mogą być wyko­rzy­sta­ne wyłącz­nie do:

- reje­stra­cji wypożyczeń

- pro­wa­dze­nia sta­ty­sty­ki bibliotecznej

- egze­kwo­wa­nia zwro­tu wypo­ży­czo­nych mate­ria­łów bibliotecznych.

 1. Poda­nie danych jest nie­zbęd­ne do zare­je­stro­wa­nia i obsłu­gi czytelnika.
 2. Admi­ni­stra­to­rem danych jest Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tar­now­cu, 38204 Tar­no­wiec 30
 • 6
 1. Biblio­te­ka udo­stęp­nia zbio­ry biblio­tecz­ne na zewnątrz i na miejscu.
 2. Czy­tel­ni­cy mają wol­ny dostęp do wyzna­czo­nych zbiorów.
 • 7
 1. Na tere­nie Biblio­te­ki obo­wią­zu­je zakaz pale­nia tyto­niu, papie­ro­sów, e‑papierosów, środ­ków i urzą­dzeń zawie­ra­ją­cych niko­ty­nę, zaży­wa­nia nar­ko­ty­ków oraz innych środ­ków odu­rza­ją­cych, picia alko­ho­lu oraz spo­ży­wa­nia posił­ków i picia napo­jów (w uza­sad­nio­nych przy­pad­kach np. cho­ro­bo­wych spo­ży­wa­nie posił­ków i picie napo­jów może odby­wać się jedy­nie w wyzna­czo­nym miejscu).
 2. Oso­by, któ­rych stan wska­zu­je na spo­ży­cie alko­ho­lu lub innych uży­wek oraz brak prze­strze­ga­nia zasad higie­ny oso­bi­stej nie mogą prze­by­wać w pomiesz­cze­niach Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tar­now­cu. W Biblio­te­ce nie mogą tak­że prze­by­wać oso­by zagra­ża­ją­ce bez­pie­czeń­stwu innych Użytkowników.
 3. W cza­sie, gdy w domu Użyt­kow­ni­ka panu­je cho­ro­ba zakaź­na nie może on korzy­stać z Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tarnowcu.
 4. Zabro­nio­ne jest zacho­wa­nie uciąż­li­we dla innych Użyt­kow­ni­ków oraz zakłó­ca­ją­ce świad­cze­nie usług biblio­tecz­nych, m.in. pro­wa­dze­nie gło­śnych roz­mów, gło­śne nasta­wia­nie odtwa­rza­czy oso­bi­stych oraz korzy­sta­nie z tele­fo­nów komór­ko­wych. Wno­szo­ne do Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tar­now­cu tele­fo­ny powin­ny być wyciszone.
 5. Zabro­nio­ne są wszel­kie dzia­ła­nia powo­du­ją­ce nisz­cze­nie mate­ria­łów biblio­tecz­nych w cza­sie czy­ta­nia (np. pod­kre­śla­nie tek­stu, roz­kła­da­nie ksią­żek grzbie­tem do góry, itp.).
 6. Zabro­nio­ne jest wpro­wa­dza­nie zwie­rząt na teren biblio­te­ki, z wyjąt­kiem psów przewodników.
 7. Biblio­te­karz ma pra­wo wypro­sić użyt­kow­ni­ka nie prze­strze­ga­ją­ce­go zasad współ­ży­cia społecznego.

Roz­dział II

Kar­ty Biblioteczne

 • 8
 1. Pod­czas doko­ny­wa­nia zapi­su użyt­kow­ni­kom wyda­wa­ne są kar­ty biblioteczne.
 2. Na kar­cie biblio­tecz­nej znaj­du­je się napis Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu”, numer kar­ty, pin, oraz kod kreskowy.
 • 9

Kar­ta biblio­tecz­na obo­wią­zu­je we wszyst­kich pla­ców­kach Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tar­now­cu sto­su­ją­cej Sys­tem Biblio­tecz­ny Mate­usz”.

 • 10

Użyt­kow­nik zobo­wią­za­ny jest do oka­za­nia kar­ty z chwi­lą korzy­sta­nia z usług Biblioteki.

 • 11

Za oso­by nie­peł­no­let­nie wypo­ży­czeń z uży­ciem kar­ty biblio­tecz­nej mogą doko­ny­wać rodzi­ce lub opie­ku­no­wie praw­ni; w przy­pad­ku osób cho­rych lub nie­peł­no­spraw­nych – rów­nież inne oso­by upo­waż­nio­ne przez posia­da­cza karty.

 • 12
 1. Oso­ba, któ­ra utra­ci­ła kar­tę, zobo­wią­za­na jest do nie­zwłocz­ne­go powia­do­mie­nia o tym fak­cie dowol­nej pla­ców­ki Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tar­now­cu oso­bi­ście lub tele­fo­nicz­nie. W prze­ciw­nym razie zosta­nie obcią­żo­na kosz­ta­mi wyni­kły­mi z posłu­gi­wa­nia się kar­tą przez oso­by nieuprawnione.
 2. Od momen­tu powia­do­mie­nia o utra­cie kar­ty odpo­wie­dzial­ność za skut­ki posłu­gi­wa­nia się kar­tą przez oso­by nie­upraw­nio­ne przej­mu­je Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tarnowcu.
 3. Wyda­nie pierw­szej kar­ty jest bezpłatne.

Roz­dział III

Warun­ki korzy­sta­nia ze zbio­rów Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tar­now­cu oraz Filii

 • 14

Czy­tel­nik przy­cho­dzą­cy do Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tar­now­cu, w któ­rej jest wol­ny dostęp do półek, zosta­wia wierzch­nie okry­cie, tor­bę lub tecz­kę na wie­sza­ku lub w wyzna­czo­nym miej­scu. Biblio­te­ka nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za pozo­sta­wio­ne rzeczy.

 • 15
 1. Czy­tel­nik może wypo­ży­czyć jed­no­ra­zo­wo do 10 wolu­mi­nów na okres 30 dni z moż­li­wo­ścią prze­dłu­że­nia ter­mi­nu zwrotu.
 2. a) ter­min zwro­tu ule­ga auto­ma­tycz­nie wydłu­że­niu w przy­pad­ku gdy wypa­da w dniu w któ­rym Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tar­now­cu jest nie­czyn­na. O zmia­nie ter­mi­nu zwro­tu infor­mu­je czy­tel­ni­ka biblio­te­karz, zazna­cza­jąc uzgod­nio­ny ter­min zwro­tu na kon­cie czytelnika.
 3. b) ter­min zwro­tu moż­na prze­dłu­żyć przed jego upły­wem oso­bi­ście, tele­fo­nicz­nie lub przez stro­nę inter­ne­to­wą Biblio­te­ki, jeśli wypo­ży­czo­na pozy­cja nie zosta­ła wcze­śniej zare­zer­wo­wa­na przez inne­go użyt­kow­ni­ka. Zwrot prze­dłu­ża się o poło­wę okre­su wypo­ży­cze­nia. Pro­lon­ga­ta może być udzie­lo­na tyl­ko jeden raz.
 4. Biblio­te­karz może skró­cić czas wypo­ży­czo­nych pozy­cji infor­mu­jąc o tym czy­tel­ni­ka, jeże­li jest duże zain­te­re­so­wa­nie na daną książ­kę ze stro­ny innych użytkowników.
 5. Jeże­li czy­tel­nik nie zwra­ca wypo­ży­czo­nych zbio­rów w ter­mi­nie okre­ślo­nym niniej­szym Regu­la­mi­nem, Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu blo­ku­je jego kon­to. Do momen­tu ure­gu­lo­wa­nia zobo­wią­zań wobec Biblio­te­ki kon­to Czy­tel­ni­ka jest zablo­ko­wa­ne, a ponad­to Biblio­te­ka w przy­pad­ku nie­ure­gu­lo­wa­nia opłat z tytu­łów wska­za­nych w załącz­ni­ku nr 1 kie­ru­je spra­wę do postę­po­wa­nia windykacyjnego.
 6. Wypo­ży­cze­nie zbio­rów może nastą­pić dopie­ro po oso­bi­stym zapi­sie w Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tarnowcu.
 7. Wypo­ży­cza­ją­cy może zare­zer­wo­wać do 3 mate­ria­łów biblio­tecz­nych aktu­al­nie wypo­ży­czo­nych przez innych użyt­kow­ni­ków. Zare­zer­wo­wa­ne mate­ria­ły nale­ży ode­brać w cią­gu 7 dni od zwró­ce­nia ich przez poprzed­nich użyt­kow­ni­ków. Po tym ter­mi­nie rezer­wa­cje są anulowane.
 8. Na pod­sta­wie pisem­ne­go zamó­wie­nia zło­żo­ne­go przez czy­tel­ni­ka, Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu spro­wa­dza z innych biblio­tek książ­ki, któ­rych nie posia­da we wła­snym księ­go­zbio­rze /​wypożyczenia międzybiblioteczne/.
 9. Mate­ria­ły biblio­tecz­ne wypo­ży­czo­ne przez Gmin­ną Biblio­te­kę Publicz­ną w Tar­now­cu w ramach wypo­ży­czeń mię­dzy­bi­blio­tecz­nych udo­stęp­nia się czy­tel­ni­kom na miejscu.
 10. Mate­ria­ły biblio­tecz­ne wypo­ży­cza­ne z innych biblio­tek pozo­sta­ją w Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tar­now­cu przez okres 2 tygo­dni, licząc od dnia otrzy­ma­nia prze­sył­ki przez Bibliotekę.
 11. Czy­tel­nik jest zobo­wią­za­ny do posza­no­wa­nia ksią­żek. Powi­nien też zwró­cić uwa­gę na stan książ­ki przed jej wypo­ży­cze­niem. Zauwa­żo­ne uszko­dze­nia nale­ży zgło­sić bibliotekarzowi.
 12. Obo­wiąz­ki czy­tel­ni­ka w przy­pad­ku zagu­bie­nia, uszko­dze­nia lub znisz­cze­nia książ­ki regu­lu­je załącz­nik nr 1.
 13. Książ­ki, za któ­re zapła­cił czy­tel­nik nadal są wła­sno­ścią Biblio­te­ki i nie moż­na żądać ich zwrotu.
 14. W wypad­ku, kie­dy zagu­bie­nie lub znisz­cze­nie książ­ki nastą­pi­ło z przy­czyn nie­za­leż­nych od czy­tel­ni­ka, może on zostać zwol­nio­ny z uisz­cze­nia odszkodowania.
 15. Jeże­li czy­tel­nik, mimo upo­mnie­nia pisem­ne­go lub tele­fo­nicz­ne­go, odma­wia zwro­tu książ­ki lub uisz­cze­nia opłat, Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu docho­dzi swych rosz­czeń zgod­nie z prze­pi­sa­mi prawa.

Roz­dział IV

Warun­ki korzy­sta­nia ze zbio­rów księ­go­zbio­rów podręcznych

 • 16
 1. Korzy­sta­nie z księ­go­zbio­rów pod­ręcz­nych odby­wa się na miejscu.
 2. Z księ­go­zbio­ru pod­ręcz­ne­go mogą korzy­stać wyłącz­nie czy­tel­ni­czy zapi­sa­ni do Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tar­now­cu. Użyt­kow­ni­cy nie będą­cy czy­tel­ni­ka­mi Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tar­now­cu, a chcą­cy sko­rzy­stać z księ­go­zbio­ru pod­ręcz­ne­go zobo­wią­za­ni są do zapi­sa­nia się do Biblioteki.
 3. Mate­ria­ły biblio­tecz­ne z księ­go­zbio­ru pod­ręcz­ne­go moż­na wypo­ży­czyć na zewnątrz wyłącz­nie na rewers.
 4. Warun­kiem wypo­ży­cza­nia mate­ria­łów na rewers jest posia­da­nie kar­ty bibliotecznej.
 5. Jed­no­ra­zo­wo moż­na wypo­ży­czyć 2 książ­ki na okres 7 dni.
 • 17
 1. Dostęp do cza­so­pism bie­żą­cych jest wol­ny, nume­ry archi­wal­ne poda­je bibliotekarz.
 2. Czy­tel­nik może wypo­ży­czyć do domu 5 cza­so­pism archi­wal­nych (oprócz cza­so­pism o cha­rak­te­rze regio­nal­nym) na okres 7 dni.
 • 18
 1. Czy­tel­nia świad­czy usłu­gi repro­gra­ficz­ne (zgod­nie z posta­no­wie­nia­mi Usta­wy O pra­wie autor­skim i pra­wach pokrewnych” ).
 2. Nie wyko­nu­je się odbi­tek reprograficznych:
 3. a) ręko­pi­sów, sta­rych dru­ków, ory­gi­nal­nych foto­gra­fii, gra­fik, rzad­kich i cen­nych druków,
 4. b) egzem­pla­rzy w złym sta­nie zachowania,
 5. c) wydaw­nictw, któ­rych kopio­wa­nie jest nie­moż­li­we ze wzglę­dów tech­nicz­nych (duży for­mat, opra­wa unie­moż­li­wia­ją­ca cał­ko­wi­te otwar­cie dokumentu.)
 • 19

Ksią­żek, cza­so­pism i innych mate­ria­łów biblio­tecz­nych nie wol­no wyno­sić bez wie­dzy biblio­te­ka­rza poza obszar Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tarnowcu.

Roz­dział V

Warun­ki korzy­sta­nia z Inter­ne­tu i pro­gra­mów multimedialnych

 • 20
 1. Z dostę­pu do kom­pu­te­rów i Inter­ne­tu mogą korzy­stać tyl­ko oso­by zapi­sa­ne do Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tarnowcu
 2. Biblio­te­karz przy­dzie­la użyt­kow­ni­ko­wi sta­no­wi­sko komputerowe.
 3. Z Pra­cow­ni kom­pu­te­ro­wej mogą korzy­stać gru­py zor­ga­ni­zo­wa­ne, a tak­że gru­py two­rzo­ne w Biblio­te­ce z osób zgła­sza­ją­cych chęć uczest­ni­cze­nia w zaję­ciach na okre­ślo­ny temat.
 4. Ter­mi­ny zajęć dla grup zor­ga­ni­zo­wa­nych uzgad­nia­ją ich opie­ku­no­wie z pra­cow­ni­kiem Biblioteki.
 • 21
 1. Korzy­sta­nie z Inter­ne­tu i pro­gra­mów mul­ti­me­dial­nych jest bezpłatne.
 2. Korzy­sta­nie z Inter­ne­tu słu­ży wyłącz­nie do celów edu­ka­cyj­nych, a przede wszyst­kim jest pomo­cą w nauce, zbie­ra­niu infor­ma­cji i zdo­by­wa­niu wiedzy.
 3. Czyn­no­ści wyko­ny­wa­ne w sie­ci inter­ne­to­wej są rejestrowane.
 4. Oso­by korzy­sta­ją­ce z Inter­ne­tu zobo­wią­za­ne są do przed­sta­wie­nia kar­ty biblio­tecz­nej w celu doko­na­nia wpi­su do ewidencji.
 5. Użyt­kow­nik może korzy­stać z wła­snych nośni­ków elek­tro­nicz­nych (dys­ki, CDDVD),
 6. Ze sta­no­wi­ska kom­pu­te­ro­we­go moż­na korzy­stać przez 30 minut.
 7. Sesja może być wydłu­żo­na w zależ­no­ści od licz­by i potrzeb ocze­ku­ją­cych. Decy­zję podej­mu­je bibliotekarz.
 8. Biblio­te­ka umoż­li­wia korzy­sta­nie z wła­sne­go lap­to­pa w miej­scu wyzna­czo­nym przez biblio­te­ka­rza przy czym Biblio­te­ka nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za jego ewen­tu­al­ne uszko­dze­nie, kra­dzież lub utra­tę danych.
 • 22

Dźwięk odtwa­rza­ny pod­czas pra­cy pro­gra­mów mul­ti­me­dial­nych i sprzę­tu muzycz­ne­go może być emi­to­wa­ny tyl­ko przez dołą­czo­ne słuchawki.

 • 23
 1. Użyt­kow­nik chcą­cy sko­rzy­stać z kom­pu­te­ra, table­tów, kon­so­li musi posia­dać ele­men­tar­ną wie­dzę z ich obsługi.
 2. Użyt­kow­nik chcą­cy korzy­stać z Inter­ne­tu powinien:
 3. a) zapo­znać się z regulaminem,
 4. b) korzy­stać z zain­sta­lo­wa­ne­go oprogramowania,
 5. c) zgła­szać wszel­kie uszko­dze­nia sprzę­tu i sys­te­mu w momen­cie ich zauważenia.
 6. Użyt­kow­ni­ko­wi nie wolno:
 7. a) zmie­niać kon­fi­gu­ra­cji opro­gra­mo­wa­nia zain­sta­lo­wa­ne­go na lokal­nym dys­ku twar­dym kom­pu­te­ra oraz insta­la­cji opro­gra­mo­wa­nia prze­nie­sio­ne­go z ser­we­rów dostęp­nych w Internecie,
 8. b) korzy­stać z kom­pu­te­ra do dzia­łal­no­ści komer­cyj­nej, maso­wo roz­sy­łać tre­ści o cha­rak­te­rze rekla­mo­wym (tzw. spam),
 9. c) zapi­sy­wać danych w pamię­ci kom­pu­te­ra. Biblio­te­ka nie pono­si odpo­wie­dzial­no­ści za ewen­tu­al­ne usu­nię­cie lub mody­fi­ka­cję danych przez innych użytkowników,
 10. d) pro­wa­dzić dzia­łań powo­du­ją­cych dewa­sta­cję lub uszko­dze­nia sprzętu,
 11. e) łamać zabez­pie­cze­nia systemu,
 12. f) samo­dziel­ne usu­wać uste­rek w dzia­ła­niu opro­gra­mo­wa­nia oraz urzą­dzeń sta­no­wią­cych wypo­sa­że­nie sta­no­wisk komputerowych,
 13. g) otwie­rać i korzy­stać ze stron o cha­rak­te­rze por­no­gra­ficz­nym, wul­gar­nym, rasi­stow­skim, rażą­cych uczu­cia innych lub dobre obyczaje,
 14. h) użyt­kow­ni­ko­wi nie wol­no bez wie­dzy biblio­te­ka­rza zmie­niać przy­dzie­lo­ne­go sta­no­wi­ska komputerowego,
 15. Inter­net nie może być narzę­dziem do popeł­nia­nia czy­nów nie­zgod­nych z prawem.
 • 24

1.Pracownik Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tar­now­cu ma pra­wo blo­ko­wa­nia dostę­pu do okre­ślo­nych danych lub usług (w szcze­gól­no­ści dostę­pu do Inter­ne­tu) oraz moni­to­ro­wa­nia poczy­nań osób korzy­sta­ją­cych z komputerów.

 1. W przy­pad­ku naru­sze­nia zasad użyt­ko­wa­nia nastą­pi natych­mia­sto­we prze­rwa­nie sesji.
 2. Użyt­kow­nik odpo­wia­da finan­so­wo za wszel­kie mecha­nicz­ne uszko­dze­nia sprzę­tu kom­pu­te­ro­we­go powsta­łe z jego winy.
 3. Za oso­by nie­peł­no­let­nie pono­szą odpo­wie­dzial­ność rodzi­ce lub opie­ku­no­wie prawni.

Roz­dział VI

Warun­ki dru­ku i kopio­wa­nia informacji

 • 25
 1. Użyt­kow­nik może odpłat­nie doko­nać wydru­ku — załącz­nik nr 1.
 2. Użyt­kow­nik może kopio­wać infor­ma­cje o ile nie jest to sprzecz­ne z pra­wem autorskim.

Roz­dział VII

Warun­ki korzy­sta­nia ze zbio­rów multimedialnych

 • 26

Korzy­sta­nie ze zbio­rów mul­ti­me­dial­nych odby­wa się na miej­scu i na zewnątrz po oka­za­niu kar­ty bibliotecznej.

 • 27
 1. Jed­no­ra­zo­wo Czy­tel­nik może wypo­ży­czyć 2 egzem­pla­rze mul­ti­me­diów na okres 14 dni
 2. Za prze­trzy­ma­nie zbio­rów ponad ter­min usta­lo­ny zosta­ła prze­wi­dzia­na opła­ta zawar­ta w załącz­ni­ku nr 1.
 • 28
 1. Ter­min zwro­tu wypo­ży­czo­nych zbio­rów może być prze­dłu­żo­ny oso­bi­ście, tele­fo­nicz­nie lub przez Inter­net, jeśli dana pozy­cja nie zosta­ła wcze­śniej zare­zer­wo­wa­na przez inne­go czytelnika.
 2. Prze­dłu­że­nia ter­mi­nu zwro­tu wypo­ży­czo­nych pozy­cji moż­na doko­nać tyl­ko jeden raz o czas, na któ­ry zosta­ły one wypożyczone.
 3. Czy­tel­nik może zare­zer­wo­wać tele­fo­nicz­nie lub przez Inter­net tyl­ko egzem­pla­rze nie­do­stęp­ne (wypo­ży­czo­ne) na okres – 2 dni robo­czych. Rezer­wa­cja zosta­je auto­ma­tycz­nie anu­lo­wa­na po upły­wie w/​w terminu.
 • 29
 1. Czy­tel­nik jest zobo­wią­za­ny do posza­no­wa­nia zbio­rów będą­cych wła­sno­ścią Biblio­te­ki. Wszel­kie uster­ki nale­ży zgła­szać dyżu­ru­ją­ce­mu pracownikowi.
 2. Za szko­dy wyni­ka­ją­ce ze zagu­bie­nia, uszko­dze­nia lub znisz­cze­nia wypo­ży­czo­nych zbio­rów odpo­wia­da Czytelnik.
 3. Odszko­do­wa­nie za zagu­bie­nie, uszko­dze­nie lub znisz­cze­nie zbio­rów jest rów­ne wyso­ko­ści obo­wią­zu­ją­cej ceny rynkowej.

Roz­dział VIII

Zasa­dy korzy­sta­nia z ofer­ty kul­tu­ral­no-oświa­to­wej Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tarnowcu.

 • 30
 1. Pod­czas zajęć reali­zo­wa­nych w ramach ofer­ty kul­tu­ral­nej uczest­ni­cy pod­po­rząd­ko­wa­ni są pro­wa­dzą­cym zaję­cia oraz pra­cow­ni­kom Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tarnowcu,
 2. Prze­by­wa­ją­cy na tere­nie Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tar­now­cu użyt­kow­ni­cy mogą być popro­sze­ni przez dyżu­ru­ją­ce­go biblio­te­ka­rza o oka­za­nie kar­ty bibliotecznej,
 3. Korzy­sta­ją­cy z zajęć pro­wa­dzo­nych na tere­nie Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tar­now­cu mają obo­wią­zek pozo­sta­wie­nia okryć wierzch­nich w wyzna­czo­nym miejscu
 4. Na zaję­ciach w ramach ofer­ty kul­tu­ral­nej prze­zna­czo­nej dla dzie­ci i mło­dzie­ży nie bio­rą udzia­łu oso­by peł­no­let­nie (nie doty­czy rodzi­ców lub opie­ku­nów praw­nych, jeże­li wiek dziec­ka nie pozwa­la na samo­dziel­ne uczest­ni­cze­nie w zajęciach).
 5. Rodzi­ce nie mogą pozo­sta­wiać w Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tar­now­cu dzie­ci poni­żej 7 roku życia bez opie­ki. Pla­ców­ki biblio­tecz­ne nie są prze­zna­czo­ne ani upraw­nio­ne do spra­wo­wa­nia opie­ki nad dzieć­mi, w tym zapew­nie­nia poży­wie­nia i picia, ani opie­ki w przy­pad­ku nagłe­go zacho­ro­wa­nia lub złe­go samo­po­czu­cia dziecka.
 6. W ramach ofer­ty kul­tu­ral­nej użyt­kow­ni­cy Biblio­te­ki mogą korzy­stać z gier plan­szo­wych, mul­ti­me­dial­nych oraz innych urzą­dzeń i mate­ria­łów po wcze­śniej­szym uzgod­nie­niu tego fak­tu z dyżu­ru­ją­cym pra­cow­ni­kiem Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tarnowcu.
 7. W uza­sad­nio­nych przy­pad­kach Biblio­te­ka ma pra­wo odwo­ła­nia zajęć.
 8. Ofer­ta zajęć jest dostęp­na na stro­nie inter­ne­to­wej Biblio­te­ki oraz w każ­dej placówce.
 9. W trak­cie trwa­nia imprez kul­tu­ral­nych i edu­ka­cyj­nych jest wyko­na­na doku­men­ta­cja foto­gra­ficz­na i/​lub fil­mo­wa z udzia­łem Uczest­ni­ków bio­rą­cych w nich udział. Udział w zaję­ciach i spo­tka­niach jest jed­no­znacz­ny z wyra­że­niem zgo­dy na wyko­rzy­sta­nie wize­run­ku osób bio­rą­cych w nich udział do pro­mo­cji wyda­rze­nia oraz Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tarnowcu.

Roz­dział IX

Posta­no­wie­nia końcowe

 • 31
 1. Użyt­kow­nik nie sto­su­ją­cy się do prze­pi­sów Regu­la­mi­nu może być cza­so­wo lub na sta­łe pozba­wio­ny pra­wa do korzy­sta­nia z Biblioteki.
 2. Od decy­zji tej czy­tel­ni­ko­wi przy­słu­gu­je pra­wo odwo­ła­nia się do Dyrek­to­ra Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tarnowcu.
 3. Skar­gi i wnio­ski użyt­kow­ni­cy mogą kie­ro­wać do Dyrek­to­ra Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tarnowcu.
 • 32
 1. Zmia­ny posta­no­wień regu­la­mi­nu doko­nu­je się w try­bie zarzą­dze­nia Dyrek­to­ra Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tarnowcu.
 2. Bie­żą­ce komu­ni­ka­ty adre­so­wa­ne do Czy­tel­ni­ków i Użyt­kow­ni­ków Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tar­now­cu zamiesz­cza­ne są na stro­nie inter­ne­to­wej www​.biblio​te​ka​tar​no​wiec​.pl, na por­ta­lu spo­łecz­no­ścio­wym oraz w poszcze­gól­nych placówkach.
 • 33

Regu­la­min obo­wią­zu­je od 01 stycz­nia 2016 roku.

Załącz­nik nr 1 do Regu­la­mi­nu korzy­sta­nia z mate­ria­łów i usług

Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tarnowcu.

Cen­nik opłat pobie­ra­nych przez Bibliotekę

(zgod­nie z Usta­wą z dnia 27 czerw­ca 1997r. o biblio­te­kach art.14 ptk.2).

 1. Za wyko­na­nie usług repro­gra­ficz­nych z ksią­żek, kom­pu­te­ra i innych mate­ria­łów usta­la się nastę­pu­ją­ce ceny :
 2. a) wydruk jed­no­stron­ny (koszt arku­sza A4) 0,20 zł
 3. b) wydruk jed­no­stron­ny (koszt arku­sza A4) kolor 0,70 zł
 4. c) wydruk dwu­stron­ny (koszt arku­sza A4) 0,30 zł
 5. d) wydruk dwu­stron­ny (koszt arku­sza A4) kolor 1,10 zł
 6. e) wydruk jed­no­stron­ny (koszt arku­sza A3) 1,00 zł
 7. f) wydruk dwu­stron­ny (koszt arku­sza A3) kolor 2,00 zł
 8. Za nie­zwró­ce­nie w ter­mi­nie wypo­ży­czo­nych mate­ria­łów bibliotecznych:
 9. a) książ­ka 1,00 gr. od każ­de­go wolu­mi­nu za każ­dy dzień po ter­mi­nie zwrotu.
 10. b) doku­ment audio­wi­zu­al­ny lub elek­tro­nicz­ny 1 zł za każ­dy dzień po ter­mi­nie zwrotu
 11. Za upo­mnie­nie tele­fo­nicz­ne czytelnika:

biblio­te­ka pobie­ra opła­ty w wyso­ko­ści 0,50 zł.

 1. Za upo­mnie­nie wysła­ne pocz­tą do czytelnika:

biblio­te­ka pobie­ra opła­ty w wyso­ko­ści 2,50 zł.

 1. Za uszko­dze­nie, znisz­cze­nie lub zagu­bie­nie mate­ria­łów biblio­tecz­nych Użyt­kow­nik jest zobowiązany:
 2. a) odku­pić takie same lub po uzgod­nie­niu z pra­cow­ni­kiem Biblio­te­ki inne publi­ka­cje, o nie mniej­szej war­to­ści i przy­dat­ne Bibliotece,
 3. b) jeśli odku­pie­nie jest nie­moż­li­we, Użyt­kow­nik pła­ci ekwi­wa­lent pie­nięż­ny usta­la­ny każ­do­ra­zo­wo przez biblio­te­ka­rza w wyso­ko­ści co naj­mniej aktu­al­nej ceny ryn­ko­wej uszkodzonego/​zagubionego mate­ria­łu bibliotecznego,
 4. c) jeśli uszkodzenie/​zagubienie wypo­ży­czo­nych mate­ria­łów biblio­tecz­nych nastą­pi­ło wsku­tek wypad­ku loso­we­go (pożar, kra­dzież, powódź itp.), Biblio­te­ka może odstą­pić od odszko­do­wa­nia po przed­ło­że­niu odpo­wied­nie­go zaświad­cze­nia upo­waż­nio­nych do tego organów,
 5. d) jeże­li po zagu­bie­niu lub znisz­cze­niu jed­ne­go tomu dzie­ła wie­lo­to­mo­we­go czy­tel­nik nie jest w sta­nie odku­pić bra­ku­ją­ce­go tomu, wpła­ca rów­no­war­tość lub odku­pu­je całe dzieło.
 6. Za wyda­nie kolej­nej kar­ty biblio­tecz­nej: opła­ta wyno­si 2 zł.
 7. Koszt prze­sył­ki mate­ria­łów biblio­tecz­nych spro­wa­dzo­nych w ramach wypo­ży­czeń mię­dzy­bi­blio­tecz­nych – wg cen­ni­ka opłat za przesyłki
 8. Użyt­kow­nik otrzy­mu­je pokwi­to­wa­nie wnie­sie­nia opłaty.