15 maja koń­czy się Tydzień Biblio­tek zaty­tu­ło­wa­ny Znaj­dziesz nas w biblio­te­ce”. My rów­nież przy­łą­cza­my się do tej akcji, otwie­ra­jąc biblio­te­kę w każ­dą dru­gą i czwar­tą sobo­tę mie­sią­ca. W tym mie­sią­cu znaj­dzie­cie nas 1529 maja od godz. 9:00 — do godz. 13:00.