Tęsk­ni­my już zde­cy­do­wa­nie za feria­mi otu­lo­ny­mi zimo­wą aurą. Tęsk­ni­my rów­nież za tą miłą chwi­lą, kie­dy będzie­my mogli usiąść wygod­nym fote­lu z książ­ką prze­no­szą­cą nas w inne świa­ty. Co może sta­no­wić lep­sze tło dla lek­tu­ry niż pokój nasto­lat­ki czy nasto­lat­ka, śnieg i mróz za oknem?

Zapra­sza­my więc do udzia­łu w kon­kur­sie foto­gra­ficz­nym pt.: Złap boha­te­ra z książ­ki”. Cze­ka­my na zdję­cia, na któ­rych uwiecz­ni­cie swo­je fan­ta­zje na temat prze­czy­ta­nej w trak­cie ferii książ­ki. Zain­sce­ni­zuj­cie sce­nę z książ­ki, ucha­rak­te­ry­zuj­cie się na ulu­bio­ną postać i uwiecz­nij­cie to na fotografii.

Foto­gra­fie (max. 3 szt.) w wer­sji elek­tro­nicz­nej w for­ma­cie jpg (co naj­mniej 2 MB) moż­na prze­sy­łać do Biblio­te­ki do 27 lute­go 2022 r. na adres e‑mail gbp.​tarnowiec@​gmail.​com (w tema­cie: Zgło­sze­nie na kon­kurs foto­gra­ficz­ny). Do zdjęć nale­ży dołą­czyć skan wypeł­nio­ne­go for­mu­la­rza (do pobra­nia poni­żej). Każ­de zdję­cie powin­no być opa­trzo­ne tytu­łem książ­ki, do któ­rej zosta­ło wyko­na­ne oraz imie­niem i nazwi­skiem autora.

Kon­kurs prze­zna­czo­ny jest dla dzie­ci i mło­dzie­ży z klas I‑VIII, miesz­kań­ców Gmi­ny Tar­no­wiec, któ­rzy wypo­ży­czą pod­czas ferii zimo­wych 2022 książ­kę, prze­czy­ta­ją ją, zro­bią zdję­cia i wyślą je na konkurs.

Dodat­ko­we infor­ma­cje moż­na uzy­skać pod nume­rem tele­fo­nu: 13 42 55 005 lub wysy­ła­jąc e‑mail na adres: gbp.​tarnowiec@​gmail.​com. Sys­tem przy­zna­wa­nia nagród w regu­la­mi­nie. Regu­la­min kon­kur­su na stro­nie www​.biblio​te​ka​.tar​no​wiec​.eu.

FOR­MU­LARZ ZGŁO­SZE­NIO­WY: FOR­MU­LARZ ZGŁOSZENIOWY

REGU­LA­MIN: REGU­LA­MIN KONKURSU