Pre­zent od Pre­zy­den­ta Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej otrzy­ma­ła biblio­te­ka w świę­to obda­ro­wy­wa­nia sie­bie poda­run­ka­mi to jest 6 grud­nia. W dużej pacz­ce, przy­nie­sio­nej przez dorę­czy­cie­la pocz­ty, znaj­do­wał się egzem­plarz powie­ści Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza Quo vadis” wyda­ny przez Kan­ce­la­rię Pre­zy­den­ta z oka­zji Naro­do­we­go Czy­ta­nia 2016”. Do książ­ki dołą­czo­ny był list od Pre­zy­den­ta Andrze­ja Dudy. Zapra­sza­my do lek­tu­ry, zarów­no listu, jak i powieści.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.