Z wiel­ką rado­ścią chcia­łem poin­for­mo­wać, że Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu wzię­ła udział w pro­jek­cie Kra­szew­ski 2016. Kom­pu­te­ry dla biblio­te­ka” i otrzy­ma­ła dota­cję z Insty­tu­tu Książ­ki. Nasz wnio­sek pn. Nowo­cze­sna biblio­te­ka w Tar­now­cu” zna­lazł się na liście bene­fi­cjen­tów uzy­sku­jąc na 100 moż­li­wych aż 75 punk­tów. Wyso­kość dota­cji z Insty­tu­tu wynio­sła 30 tysię­cy zło­tych. Dodat­ko­wo biblio­te­ka uzy­ska­ła z Urzę­du Gmi­ny dota­cję celo­wą na wkład wła­sny do tego pro­jek­tu w wyso­ko­ści 2 594

Dzię­ki tej bar­dzo potrzeb­nej dota­cji kupi­li­śmy nowo­cze­sny sprzęt kom­pu­te­ro­wy do Biblio­te­ki Głów­nej oraz Filii w Gli­ni­ku Pol­ski i Łub­nie Szla­chec­ki zarów­no dla czy­tel­ni­ków ja i dla biblio­te­ka­rzy. Biblio­te­ka rów­nież wymie­ni­ła ser­wer na któ­rym zain­sta­lo­wa­ny jest Sys­tem Biblio­tecz­ny Mate­usz słu­żą­cy do obsłu­gi czy­tel­ni­ków. Trwa­ją obec­nie pra­ce nad zain­sta­lo­wa­niem sprzę­tu w placówkach.

Naj­wię­cej cza­su zaj­mie nam stwo­rze­nie kata­lo­gu i umiesz­cze­nie go on-line na stro­nie inter­ne­to­wej. O roz­po­czę­ciu pra­cy kata­lo­gu powia­do­mi­my naszych czytelników.

Pro­gram Kra­szew­ski. Kom­pu­te­ry dla biblio­tek 2016” został stwo­rzo­ny z myślą o roz­wo­ju biblio­tek publicz­nych. Cho­dzi przede wszyst­kim o to, by biblio­te­ki prze­kształ­ca­ły się w cen­tra inte­gru­ją­ce lokal­ne spo­łecz­no­ści i odpo­wia­da­ły na ocze­ki­wa­nia róż­nych grup wiekowych.

Pro­gram reali­zu­je nastę­pu­ją­ce cele:

- pod­nie­sie­nie stan­dar­du biblio­tek poprzez wypo­sa­że­nie ich w nowo­cze­sny sprzęt kom­pu­te­ro­wy umoż­li­wia­ją­cy korzy­sta­nie z zaso­bów cyfro­wych, a biblio­te­ka­rzom kata­lo­go­wa­nie zbio­rów biblio­tecz­nych i udo­stęp­nia­nie ich online;

- zwięk­sze­nie pozio­mu atrak­cyj­no­ści usług biblio­tecz­nych, poprzez odpo­wied­nie wypo­sa­że­nie bibliotek.

O dofi­nan­so­wa­nie w ramach pro­gra­mu mogły ubie­gać się biblio­te­ki publicz­ne będą­ce samo­dziel­ny­mi samo­rzą­do­wy­mi insty­tu­cja­mi kul­tu­ry lub wcho­dzą­ce w skład samo­rzą­do­wych insty­tu­cji kul­tu­ry. kraszewski2 kraszewski3

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.