Odpo­wie­dzi na pyta­nie, jak budo­wać wspól­no­ty lokal­ne szu­ka­li uczest­ni­cy deba­ty oby­wa­tel­skiej, któ­ra 17 maja br. odby­ła się w Gmin­nej Biblio­te­ce Publicz­nej w Tar­now­cu. W deba­cie wzię­li udział przed­sta­wi­cie­le miesz­kań­cy gmi­ny Tar­no­wiec oraz zapro­sze­ni goście z biblio­tek powia­tu jasiel­skie­go. Podob­ne deba­ty odby­wa­ją się rów­nież w 54 innych biblio­te­kach w całej Polsce.

Deba­ty lokal­ne orga­ni­zo­wa­ne są w ramach pro­jek­tu Roz­wi­ja­my skrzy­dła Pol­ski lokal­nej” reali­zo­wa­ne­go przez Insty­tut Badań nad Gospo­dar­ką Ryn­ko­wą wspól­nie z Fun­da­cją Roz­wo­ju Spo­łe­czeń­stwa Infor­ma­cyj­ne­go jako lokal­na część Kon­gre­su Oby­wa­tel­skie­go. Part­ne­rem Stra­te­gicz­nym pro­jek­tu jest PKO Bank Pol­ski. Pro­jekt obję­ty jest Hono­ro­wym Patro­na­tem Pre­zy­den­ta RP Andrze­ja Dudy.

Celem przed­się­wzię­cia w tym roku jest wspól­na reflek­sja nad pyta­niem, na czym powin­ni­śmy oprzeć lokal­ne wspól­no­ty: na toż­sa­mo­ści, inte­re­sach, czy wspól­nych pro­jek­tach. O cechach wspól­no­ty mówił na wstę­pie dyrek­tor biblio­te­ki Wacław Koz­drój – jest to zbio­ro­wość ludz­ka opar­ta na sil­nych emo­cjo­nal­nych, wię­ziach opar­tych na pokre­wień­stwie, bra­ter­stwie i tra­dy­cji. Wspól­no­ta­mi są miesz­kań­cy danej miej­sco­wo­ści, pra­cow­ni­cy fir­my czy człon­ko­wie jakiejś orga­ni­za­cji lub sto­wa­rzy­sze­nia. Są to eks­klu­zyw­ne zbio­ro­wo­ści cechu­ją­ce się trwa­ło­ścią, ducho­wo­ścią, tra­dy­cją i bez­wa­run­ko­wą przy­na­leż­no­ścią. Deba­tuj­my, by uła­twić wspól­no­tom nabrać oso­bo­wo­ści.

W trak­cie deba­ty uczest­ni­kom zada­no dwa pytania:

  1. Co łączy miesz­kań­ców mia­sta lub gmi­ny, co powo­du­je, że sta­ją się wspólnotą?
  2. Co moż­na zro­bić na pozio­mie lokal­nym, by wzmac­niać to, co łączy mieszkańców?

We wczo­raj­szej deba­cie oby­wa­tel­skiej uczest­ni­cy deba­ty w Gmin­nej Biblio­te­ce Publicz­nej w Tar­now­cu uzna­li, że wspól­ne war­to­ści i wie­rze­nia oraz bez­po­śred­nie rela­cje mię­dzy miesz­kań­ca­mi i wspól­ne miej­sce zamiesz­ka­nia, są tymi czyn­ni­ka­mi, któ­re decy­du­ją o tym, że sta­je­my się wspólnotą.

Odpo­wiedź na dru­gie pyta­nie spra­wi­ła uczest­ni­kom wię­cej pro­ble­mu, jed­nak uczest­ni­cy deba­ty suge­ro­wa­ni, żeby uświa­da­miać miesz­kań­com moż­li­wo­ściach jed­nost­ki w spo­łecz­no­ści, inwe­sto­wać w infra­struk­tu­rę oraz wycho­wy­wać po oby­wa­tel­sku od naj­młod­szych lat.

Efek­ty wczo­raj­szej deba­ty w naszej biblio­te­ce i debat orga­ni­zo­wa­nych w tym tygo­dniu w 54 innych biblio­te­kach w Pol­sce, zosta­ną wyko­rzy­sta­ne w trak­cie XII Kon­gre­su Oby­wa­tel­skie­go, któ­ry odbę­dzie się jesie­nią 2017 r. Będą też prze­ka­za­ne kra­jo­wym part­ne­rom (mini­ster­stwom, szko­łom wyż­szym, orga­ni­za­cjom pra­co­daw­ców itp.) odpo­wie­dzial­nym i anga­żu­ją­cym się we wspie­ra­nie aktyw­no­ści oby­wa­tel­skiej Pola­ków i budo­wę kapi­ta­łu spo­łecz­ne­go. Kon­klu­zje i pomy­sły wyni­ka­ją­ce z deba­ty będzie­my mogli rów­nież wyko­rzy­stać lokal­nie, na przy­kład pla­nu­jąc dzia­ła­nia edu­ka­cyj­ne skie­ro­wa­ne do miesz­kań­ców czy ubie­ga­jąc się o finan­so­wa­nie projektów.

W trak­cie dys­ku­sji uczest­ni­cy wyra­zi­li swo­je opi­nie na temat deba­ty. Ucznio­wie gim­na­zjum podzię­ko­wa­li za zapro­sze­nie i za chęć wysłu­cha­nia ich zda­nia. Jeden z uczest­ni­ków pod­kre­ślił, że do peł­nej reali­za­cji wyni­ków debat potrze­ba jesz­cze zmia­ny nie­któ­rych prze­pi­sów prawa.

W Tar­now­cu Deba­tę Oby­wa­tel­ską pro­wa­dzi­ła pani Mał­go­rza­ta Suwaj. Dzię­ku­je­my dyrek­to­ro­wi GOK w Tar­now­cu za udo­stęp­nie­nie sali i sprzę­tu potrzeb­ne­go do prze­pro­wa­dze­nia debaty.

#RSPL2017

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.