Pro­mo­cja naj­now­sze­go tomi­ku wier­szy Marii Toma­sik dla naj­młod­szych zaty­tu­ło­wa­ne­go Dzie­cię­cy świat” odbę­dzie się w pią­tek 2 czerw­ca 2017 o godz. 10.00 w Gmin­nej Biblio­te­ce Publicz­nej w Tarnowcu.

Jest to już pia­ty zbiór wier­szy poet­ki skie­ro­wa­ny do dzie­ci. W swo­ich utwo­rach Maria Toma­sik uka­zu­je świat widzia­ny ocza­mi dziec­ka. Ilu­stra­cje do książ­ki powsta­ły dzię­ki współ­pra­cy GBP w Tar­now­cu, Przed­szko­la w Tar­now­cu i szko­ły pod­sta­wo­wej w Gli­ni­ku Pol­skim pod­czas spo­tkań autor­skich z autor­ką wier­szy i pod­czas zajęć plastycznych.

Na spo­tka­nie przy­bę­dą dzie­ci, któ­rych ilu­stra­cje zna­la­zły się w książ­ce oraz te, któ­re wzię­ły udział w zaję­ciach. Zapra­sza­my rów­nież miesz­kań­ców Gmi­ny Tar­no­wiec do przyj­ścia na spotkanie.

Wydaw­cą tomi­ku jest Biblio­te­ka w Tar­now­cu. Z powo­du bra­ku miej­sca w biblio­te­ce, spo­tka­nie odbę­dzie się w Sali GOK w Tar­now­cu. Zapraszamy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.