Pro­mo­cja tomi­ku wier­szy dla naj­młod­szych autor­stwa Marii Toma­sik wyda­ne­go przez Gmin­ną Biblio­te­kę Publicz­ną w Tar­now­cu odby­ła się 2 czerw­ca br. w sali GOK w Tar­now­cu. W spo­tka­niu z autor­ką wzię­ło udział pra­wie 120 mło­dych czytelników. 

Maria Toma­sik jest z uro­dze­nia Sąd­ko­wian­ką. Pisze wier­sze od naj­młod­szych lat, a tema­ty­kę czer­pie z życia codzien­ne­go. Jest zauro­czo­na pięk­nem swo­jej miej­sco­wo­ści, kul­tu­rą wsi i reli­gią, a w szcze­gól­no­ści kul­tem do Mat­ki Bożej Tar­no­wiec­kiej. Była wie­lo­krot­nie nagra­dza­na za swo­ją twór­czość. Jest współ­za­ło­ży­cie­lem klu­bu Micha­li­na”. Pisze dla doro­słych ale rów­nież dla dzieci.

Dzie­cię­cy świat jest pią­tym zbio­rem wier­szy dla naj­młod­szych czy­tel­ni­ków. Wcze­śniej dzie­ciom poświę­ci­ła nastę­pu­ją­ce pozy­cje: Nie­zwy­kłe przy­go­dy wiej­skie­go koła­cza, W gospo­dar­stwie u Kac­per­ka, Przy­ja­cie­le Kac­per­ka, Bab­cia Mary­sia dzie­ciom opo­wia­da…  W naj­now­szym tomi­ku uka­zu­je czte­ry pory roku na wsi, zaba­wy dzie­cię­ce oraz świę­ta z per­spek­ty­wy małe­go czy­tel­ni­ka. Ilu­stra­cje do wier­szy wyko­na­ły dzie­ci z przed­szko­la w Tar­now­cu oraz szko­ły w Gli­ni­ku Polskim.

Pro­mo­cja tomi­ku odby­ła się dwa razy. 1 czerw­ca Maria Toma­sik spo­tka­ła się z ilu­stra­to­ra­mi swo­ich wier­szy w filii biblio­te­ki w Gli­ni­ku Pol­skim. Następ­ne­go dnia na spo­tka­nie z autor­ką przy­szły dzie­ci z przed­szko­la w Tar­now­cu i szko­ły pod­sta­wo­wej w Tar­now­cu. Wszy­scy auto­rzy ilu­stra­cji otrzy­ma­li od autor­ki pre­zent w posta­ci tomi­ku wierszy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.