Marek Sikor­ski, histo­ryk sztu­ki, dok­tor nauk huma­ni­stycz­nych w zakre­sie histo­rii oraz autor wie­lu ksią­żek o zabyt­kach i dzie­jach kul­tu­ry, był gościem Gmin­nej Biblio­te­ki Publicz­nej w Tar­now­cu. Wygło­sił dwie pre­lek­cje dla mło­dzie­ży ze Szko­ły Pod­sta­wo­wej na temat smo­ka wawel­skie­go oraz z Gim­na­zjum na temat smo­ków i smo­ko­bój­cach”.

Nie każ­dy potwór musiał być smo­kiem. Mistrz Win­cen­ty Kadłu­bek nie pisał o smo­ku, lecz o potwo­rze o nazwie olo­pha­gus, a podob­nie poda­wa­li też inni kro­ni­ka­rze. Nawet Jan Dłu­gosz, jeśli popraw­nie prze­tłu­ma­czy­my tekst z jego Rocz­ni­ków, miał dyle­mat z nazwa­niem tego potwo­ra. Dopie­ro póź­niej zaczę­to mówić o owej bestii jako o smo­ku, zapew­ne pod wpły­wem róż­nych trak­ta­tów przy­rod­ni­czych, w któ­rych pisa­no o rze­czy­wi­stym ist­nie­niu smo­ków. Ze smo­kiem wawel­skim powią­za­nych jest wie­le sekre­tów, w tym doty­czą­cych jego słyn­ne­go kra­kow­skie­go pomni­ka, Smo­czej Jamy oraz zna­ne­go obra­zu Witol­da Prusz­kow­skie­go Smok pod­wa­wel­ski. O tych i innych oso­bli­wo­ściach doty­czą­cych legen­dy smo­ka wawel­skie­go i jego histo­rii jest pre­lek­cja pt. Na tro­pach smo­ka wawel­skie­go.

Przez wie­le stu­le­ci uwa­ża­li ucze­ni i teo­lo­go­wie, że smo­ki ist­nie­ją i mają sza­tań­skie pocho­dze­nie. Opo­wia­da­no, że spo­ty­ka­no je w morzu, w powie­trzu, w górach, w świe­cie pod­ziem­nym, a nawet w gro­bow­cach. Znaw­cy smo­ków pisa­li o wła­sno­ściach lecz­ni­czych smo­czych kości i sadła oraz smo­czej krwi. Daw­ny świat był prze­ko­na­ny, że u jego począt­ków mia­ła miej­sce kosmicz­na wal­ka bogów i hero­sów ze smo­ka­mi. Idea smo­ko­bój­stwa” poja­wi­ła się też w chrze­ści­jań­stwie. Wie­lu Świę­tych Pań­skich i kil­ka Bło­go­sła­wio­nych Dzie­wic oraz nie­któ­rzy poboż­ni ryce­rze poko­ny­wa­li te dia­bel­skie stwo­ry. Według biblij­nej wizji koń­ca świa­ta zosta­nie smok poko­na­ny na zawsze. Róż­ne smo­cze histo­rie mają też swo­je przy­rod­ni­cze uza­sad­nie­nie, a świat nauki odkrył ist­nie­nie smo­ków, ale zabro­nio­no ich zabijania.

O tych i innych smo­czych oso­bli­wo­ściach była pre­lek­cja Mar­ka Sikor­skie­go pt. Smo­ki, ryce­rze i smo­ko­bój­stwo.

Oby­dwie książ­ki posia­da­my w zbio­rach naszej biblioteki.

Na temat auto­ra moż­na prze­czy­tać wię­cej na stro­nie: www​.marek​-sikor​ski​-autor​.blog​.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.