Już 4 grud­nia star­tu­je w Gmin­nej Biblio­te­ce Publicz­nej w Tar­now­cu Godzi­na Kodo­wa­nia ¬– glo­bal­na akcja, któ­rej celem jest zachę­ca­nie do roz­po­czę­cia przy­go­dy z pro­gra­mo­wa­niem. Zachę­ca­my Was, dro­dzy czy­tel­ni­cy w wie­ku 4104 lat, do włą­cze­nia się w akcję! Akcja będzie trwa­ła do 10 grudnia.

Co roku part­ne­rzy akcji two­rzą dedy­ko­wa­ne kam­pa­nii bez­płat­ne zaso­by w for­mie gier – samo­ucz­ków. Biblio­te­ka tych zaso­bów jest już bar­dzo pokaź­na, a nauka w opar­ciu o nie może być nie­zwy­kle atrak­cyj­na dla uczest­ni­ków. Towa­rzy­szą jej bowiem zna­ne i lubia­ne posta­ci z bajek i filmów.

W tym roku będzie­my uczyć kodo­wa­nia z:

Przy­pro­wadź­cie swo­je wnu­ki, dzie­ci, rodzi­ców i dziad­ków. Każ­dy uczest­nik otrzy­ma duplom ukoń­cze­nia kur­su kodowania.

Zaję­cia będą odby­wa­ły się w biblio­te­ce w Tar­now­cu oraz Filii w Gli­ni­ku Pol­skim w godzi­nach otwar­cia placówek.

Zapra­sza­my.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.