GBP w Tar­now­cu orga­ni­zu­je od grud­nia zaję­cia z kodo­wa­nia. 1 grud­nia gru­pa dzie­ci kodo­wa­ła posta­cie z fil­mu Star Wars. W tygo­dniu od 410 grud­nia dzie­ci samo­dziel­nie bra­ły udział w akcji Tydzień Kodo­wa­nia oraz w ramach pro­jek­tu Klu­bu Kodowania.

Lokal­ny Klub Kodo­wa­nia powstał przy biblio­te­ce w Tar­now­cu począt­kiem 2016 r. w ramach pro­jek­tu Link do przy­szło­ści — Zapro­gra­muj swo­ją karie­rę”. Głów­nym celem klu­bu jest zain­te­re­so­wa­nie dzie­ci i mło­dzie­ży nauką kodo­wa­nia, poka­za­nie, że kodo­wa­nie to nie tyl­ko przy­szło­ścio­wa umie­jęt­ność, ale też źró­dło rado­ści i satysfakcji.

Biblio­te­ka w ramach pro­jek­tu orga­ni­zo­wa­ne­go przez Insty­tut Książ­ki 3 zesta­wy edu­ka­cyj­ne: Lego WeDo 2.0, Lofi­ro­bot oraz VEX IQ oraz kom­pu­ter. Pozwo­lą one na pozna­nie taj­ni­ków programowania.

Zdo­by­te umie­jęt­no­ści przy­czy­nią na szyb­kie wkro­cze­nie w świat pro­gra­mo­wa­nia bar­dziej zło­żo­ne­go. Dzię­ki pozna­niu tych zagad­nień pro­gra­mo­wa­nie może stać się nie­za­po­mnia­ną przy­go­dą i dawać nie­sa­mo­wi­tą satys­fak­cję z two­rze­nia coraz to dosko­nal­szych projektów.

Zaję­cia z kodo­wa­nia w biblio­te­ce odby­wać się będą w piąt­ki co dru­gi tydzień.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.