Z przed­szko­la­ka­mi z tar­no­wiec­kiej zerów­ki — roz­mo­wy na temat Nie­pod­le­gło­ści Polski.

Wyko­rzy­stu­jąc książ­kę Micha­ła Rusin­ka Jaki znak twój?” w Gmin­nej Biblio­te­ce Publicz­nej w Tar­now­cu odby­ły się dwa spo­tka­nia z przed­szko­la­ka­mi z Tar­now­ca. (czwar­tek, 8 listo­pa­da oraz wto­rek, 13 listo­pa­da). Pod­czas czy­ta­nia wier­szy napi­sa­nych przez kra­kow­skie­go pisa­rza dzie­ci porów­ny­wa­ły je z tek­stem Kate­chi­zmu mło­de­go Pola­ka” napi­sa­ne­go w 1910 r. przez Wła­dy­sła­wa Beł­zę. Dzie­ci żywo reago­wa­ły na zawar­te w oby­dwu utwo­rach praw­dy doty­czą­ce patriotyzmu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.