Biblio­te­ka w Tar­now­cu proponuje.

RADIO­BO­OK” – LITE­RA­TU­RA ZAMKNIĘ­TA W AUDIOBOOKACH

Radio­bo­ok” to nowy pro­jekt Agen­cji Muzycz­nej Pol­skie­go Radia, mają­cy na celu pre­zen­ta­cję naj­wy­bit­niej­szych dzieł lite­rac­kich w wer­sji audio­bo­oków dostęp­nych onli­ne. Wśród nich znaj­dą się powie­ści, lek­tu­ry szkol­ne oraz bia­łe kruki”.

Już od 5 paź­dzier­ni­ka, w każ­dy ponie­dzia­łek publi­ko­wa­ne będą nowe tytu­ły, czy­ta­ne przez aktor­ską czo­łów­kę: m.in. Janu­sza Gajo­sa, Jerze­go Stuh­ra, Ada­ma Feren­ce­go, Krzysz­to­fa Kol­ber­ge­ra. Wśród tytu­łów: Krzy­ża­cy”, Potop”, Dzie­je Tri­sta­na i Izol­dy”, Popio­ły”, W poszu­ki­wa­niu stra­co­ne­go cza­su” czy Wid­no­krąg” – a to tyl­ko nie­któ­re z licz­nych pro­po­zy­cji, któ­re przy­go­to­wu­je Pol­skie Radio. To wyjąt­ko­wa oka­zja do przy­po­mnie­nia sobie tych naj­słyn­niej­szych oraz do pozna­nia mniej popu­lar­nych utwo­rów lite­rac­kich w atrak­cyj­nej for­mie. Radio­bo­oki” dostęp­ne są bez­płat­nie na nowym kana­le na Youtu­be, na Face­bo­oku oraz poja­wią się w ser­wi­sach z audio­bo­oka­mi (Empik Go, Sto­ry­tel, Audio­te­ka) w ramach abo­na­men­tów użytkowników.

Link do kana­łu na youtu­bie do ozna­cze­nia: https://​www​.youtu​be​.com/​c​/​R​a​d​i​o​b​o​o​k​/​f​e​a​t​u​r​e​d​?​v​i​e​w​_​a​s​=​s​u​b​s​c​r​i​b​e​r​&​f​b​c​l​i​d​=​I​w​A​R​1​G​O​G​b​k​7​Y​f​c​m​0​D​I​t​r​4​K​z​l​06​c​p​T​c​P​h​O​8​E​Q​T​Z​Z​n​C​N​i​P​Q​61​Z​O​O​7​b​w​d​0​G​f​f​_Fw

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.