Za okna­mi Covid-19, ale nie pozo­sta­wia­my naszych czy­tel­ni­ków bez dostę­pu do ksią­żek. Biblio­te­ka będzie zamknię­ta, ale będzie­my wypożyczać.

Biblio­te­ka Naro­do­wa wysto­so­wa­ła 5 listo­pa­da 2020 do biblio­tek pismo z reko­men­da­cja­mi w spra­wie funk­cjo­no­wa­nia biblio­tek. Dzień wcze­śniej uka­zał się na stro­nie BN komu­ni­kat zachę­ca­ją­cy do pra­cy zdal­nej. Ana­li­zu­jąc oby­dwa tek­sty dosze­dłem do wnio­sku, że nale­ży zamknąć biblio­te­ki w naszej gmi­nie dla czy­tel­ni­ków, ale wpro­wa­dza­my usłu­gę wypo­ży­cze­nia na telefon. 

W tym celu należy:

1. Zadzwo­nić do biblio­te­ki na nr 13 42 55 005 w godz. od 10:0014:00.

2. Zamó­wić książki.

3. Umó­wić się na odbiór w biblio­te­kach w Tar­now­cu, Łubie Szla­chec­kim lub Gli­ni­ku Polskim.

4. Dostar­czyć do biblio­te­ki prze­czy­ta­ne książ­ki, umiesz­cza­jąc je w pojem­ni­kach do tego przeznaczonych.

5. Zde­zyn­fe­ko­wać ręce.

6. Ode­brać książ­ki z okienka.

Zachę­cam do korzy­sta­nia z nasze­go KATA­LO­GU ONLI­NE.

Dla osób 60+, samot­nych i cho­rych (z wyłą­cze­niem prze­by­wa­ją­cych na kwa­ran­tan­nie) pro­wa­dzi­my usłu­gę Książ­ka dla senio­ra na telefon”.

Do budyn­ku biblio­te­ki wejść moż­na jedy­nie w masce ochra­nia­ją­cej usta i nos.

Wacław Koz­drój, Dyrek­tor GBP w Tarnowcu

Komu­ni­kat BN5 listo­pa­da 2020 r.

W związ­ku z bar­dzo dużym wzro­stem zaka­żeń pre­mier Mate­usz Mora­wiec­ki zapo­wie­dział zamknię­cie dla użyt­kow­ni­ków insty­tu­cji kul­tu­ry od 7 (sobo­ta) do 29 listo­pa­da (nie­dzie­la) 2020 roku.

Biblio­te­ka Naro­do­wa reko­men­du­je cał­ko­wi­te zamknię­cie biblio­tek dla użyt­kow­ni­ków (w tym czy­telń, wypo­ży­czal­ni, infor­ma­to­riów) we wska­za­nym okresie.

Biblio­te­ka Naro­do­wa zachę­ca do takiej orga­ni­za­cji pra­cy, aby jak naj­wię­cej pra­cow­ni­ków mogło pra­co­wać zdal­nie. Komu­ni­kat w tej spra­wie uka­zał się wczo­raj. Pra­cow­ni­cy koniecz­ni do pod­trzy­ma­nia funk­cjo­no­wa­nia biblio­te­ki (np. pra­cow­ni­cy obsłu­gi i ochro­ny) powin­ni pra­co­wać sta­cjo­nar­nie zacho­wu­jąc zasa­dy rygo­ru sanitarnego.

Komu­ni­kat BN4 listo­pa­da 2020 r. 

Ponie­waż biblio­te­ki publicz­ne wyko­nu­ją zada­nia o cha­rak­te­rze publicz­nym i w tym zakre­sie doty­czy je roz­po­rzą­dze­nie z 2 listo­pa­da, nale­ży prze­nieść do pra­cy zdal­nej tych pra­cow­ni­ków, któ­rzy nie wyko­nu­ją zadań nie­zbęd­nych do zapew­nie­nia pomo­cy oby­wa­te­lom”. Pra­cow­ni­cy, któ­rzy wyko­nu­ją zada­nia nie­zbęd­ne do zapew­nie­nia pomo­cy oby­wa­te­lom”, nie­moż­li­we do wyko­ny­wa­nia w ramach pra­cy zdal­nej, czy­li zaj­mu­ją­cy się bez­po­śred­nią obsłu­gą użyt­kow­ni­ków (czy­tel­ni­ków) biblio­te­ki mogą pra­co­wać w biblio­te­ce (sta­cjo­nar­nie). Jeśli nie ma prze­ciw­wska­zań epi­de­micz­nych doty­czą­cych kon­kret­nych biblio­tek (np. zaka­że­ni pra­cow­ni­cy, małe pomiesz­cze­nia nie pozwa­la­ją­ce na zacho­wa­nie dystan­su oraz wie­trze­nie) moż­na pro­wa­dzić wypo­ży­cza­nie na zewnątrz oraz udo­stęp­nia­nie w czy­tel­niach. Dru­gą gru­pę pra­cow­ni­ków, któ­rzy mogą pra­co­wać sta­cjo­nar­nie sta­no­wią oso­by koniecz­ne do wyko­ny­wa­nia zadań nie­zbęd­nych ze wzglę­du na potrze­by jed­nost­ki”, np. pra­cow­ni­cy obsłu­gi i ochrony.

Biblio­te­ka Naro­do­wa zachę­ca do takiej orga­ni­za­cji pra­cy, aby jak naj­wię­cej pra­cow­ni­ków mogło pra­co­wać zdal­nie. Przy­po­mi­na­my o prze­strze­ga­niu zasad reżi­mu sanitarnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.