Od 9 listo­pa­da do 29 listo­pa­da 2020 r. Biblio­te­ka w Tar­now­cu i jej filie w Gli­ni­ku Pol­skim i Łubie Szla­chec­kim będą nie­czyn­ne. Roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów z dnia 6 listo­pa­da 2020 r. zmie­nia­ją­ce roz­po­rzą­dze­nie w spra­wie usta­no­wie­nia okre­ślo­nych ogra­ni­czeń, naka­zów i zaka­zów w związ­ku z wystą­pie­niem sta­nu epi­de­mii, uka­za­ło się póź­nym wieczorem. 

w §6 ust. 11a brzmi następująco:

Do dnia 29 listo­pa­da 2020 r. usta­na­wia się ogra­ni­cze­nie pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści przez biblio­te­ki publicz­ne i nauko­we, insty­tu­cje kul­tu­ry oraz inne pod­mio­ty dzia­ła­ją­ce na pod­sta­wie prze­pi­sów usta­wy z dnia 21 listo­pa­da 1996 r. o muze­ach (Dz. U. z 2020 r. poz. 902) pole­ga­ją­ce na zakazie:

1) udo­stęp­nia­nia zbio­rów publicz­no­ści,

2) orga­ni­za­cji wyda­rzeń z udzia­łem publiczności 

– z wyłą­cze­niem dzia­łań pro­wa­dzo­nych za pomo­cą środ­ków bez­po­śred­nie­go poro­zu­mie­wa­nia się na odległość.”

Będę się sta­rał prze­ka­zy­wać Wam, mili czy­tel­ni­cy infor­ma­cje o moż­li­wo­ści dar­mo­wych książek.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.