Biblio­te­ka będzie zamknię­ta, ale będzie­my wypo­ży­czać ale wpro­wa­dza­my usłu­gę wypo­ży­cze­nia na telefon.

W tym celu należy:

1. Zadzwo­nić do biblio­te­ki na nr 13 42 55 005 (Tar­no­wiec — codzien­nie) lub 13 42 55 007 (Łub­no Szla­chec­kie — pn, śr, czw.) w godz. od 09:0011:00.

2. Zamó­wić książ­ki. Wcze­śniej moż­na wybrać książ­ki prze­glą­da­jąc kata­log onli­ne na stro­nie biblio­te­ki. Dla osób bez dostę­pu do kata­lo­gu, książ­ki wybie­rze biblio­te­karz kie­ru­jąc się suge­stia­mi czytelnika.

3. Umó­wić się na odbiór w biblio­te­kach w Tar­now­cu, Łubie Szlacheckim.

4. Dostar­czyć do biblio­te­ki prze­czy­ta­ne książ­ki, umiesz­cza­jąc je w pojem­ni­kach do tego przeznaczonych.

5. Zde­zyn­fe­ko­wać ręce.

6. Ode­brać książ­ki z okien­ka w umó­wio­nym terminie.

Zachę­cam do korzy­sta­nia z nasze­go KATA­LO­GU ONLI­NE.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.