Data aktu­ali­za­cji: 16/04/2021

W związ­ku z zapo­wie­dzia­mi mini­stra zdro­wia prze­dłu­że­nia obostrzeń do nie­dzie­li 25 kwiet­nia 2021 roku w całej Pol­sce uprzej­mie infor­mu­je­my, że ocze­ku­je­my na pro­jekt zakre­su obostrzeń. Na ten moment prze­dłu­ża­my jed­nak dotych­cza­so­we zasa­dy. Biblio­te­ka Głów­na oraz jej filie, pozo­sta­ją zamknię­ta do 25 kwiet­nia 2021 roku.

Pomi­mo zamknię­cia drzwi biblio­te­ki dla Czy­tel­ni­ków, nadal ist­nie­je moż­li­wość wypo­ży­cze­nia mate­ria­łów biblio­tecz­nych na dotych­cza­so­wych zasa­dach. Nie będzie moż­li­wo­ści wej­ścia do żad­nej z biblio­tek, będzie­my jedy­nie reali­zo­wa­li okre­ślo­ne usłu­gi, o któ­rych mowa poniżej.

  • zamó­wie­nia moż­na reali­zo­wać przez Kata­log on-line (jeśli ktoś z Pań­stwa nie ma dostę­pu, pro­si­my o kon­takt tele­fo­nicz­ny lub kon­takt e‑mail)
  • usłu­ga Książ­ka na tele­fon” dla osób 70+ oraz nie­peł­no­spraw­nych będzie reali­zo­wa­na bez zmian, zachę­ca­my do kontaktu

☎️ KON­TAKT ☎️

☎️ Biblio­te­ka Głów­na tel. 13 42 55 005 (od ponie­dział­ku do piąt­ku w godzi­nach 09:0015:00)

☎️ Filia w Gli­ni­ku Pol­skim tel. 13 42 55 006 (godzi­ny otwar­cia pro­si­my spraw­dzić w zakład­ce BIBLIOTEKA>Godziny otwarcia)

☎️ Filia Łub­no Szla­chec­kie tel. 13 42 55 007 (godzi­ny otwar­cia pro­si­my spraw­dzić w zakład­ce BIBLIOTEKA>Godziny otwarcia)

📧 Cze­ka­my rów­nież na Pań­stwa wia­do­mo­ści e‑mail: gbp.​tarnowiec@​gmail.​com

Aktu­ali­za­cja 11-04-2021

Zgod­nie z Roz­po­rzą­dze­niem PRM8 kwiet­nia 2021 r. prze­dłu­ża­my obostrze­nia do 18 kwiet­nia 2021 r.

W związ­ku z obo­wią­zu­ją­cy­mi obostrze­nia­mi, obej­mu­ją­cy­mi ogra­ni­cze­nie bez­po­śred­nich kon­tak­tów do nie­zbęd­ne­go mini­mum, Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu i jej filie w Gli­ni­ku Pol­ski i Łunie Szla­chec­kim począw­szy od 22 mar­ca 2021 r. do 9 kwiet­nia 2021 r. będzie dzia­łać na zmie­nio­nych zasadach.

Pro­ce­du­ra wypo­ży­czeń mate­ria­łów biblio­tecz­nych na zewnątrz:

  • czy­tel­nik zama­wia wybra­ne publi­ka­cje w formie:

- tele­fo­nicz­nie:

134255005 (Tar­no­wiec),

134255006 (Gli­nik Polski),

134255007 (Łub­no Szlacheckie)

- e‑mailowo: gbp.​tarnowiec@​gmail.​com

- kata­log on-line na stro­nie biblio​te​ka​tar​no​wiec​.pl po zalo­go­wa­niu się na swo­je kon­to czytelnika.

  • biblio­te­karz po skom­ple­to­wa­niu zamó­wie­nia czy­tel­ni­ka uma­wia z nim ter­min odbio­ru na kon­kret­ną godzinę,
  • biblio­te­karz reje­stru­je zbio­ry na kon­cie użyt­kow­ni­ka i przy­go­to­wu­je pacz­kę z zamó­wio­ny­mi egzemplarzami,
  • o umó­wio­nej godzi­nie biblio­te­karz prze­ka­zu­je pacz­kę czy­tel­ni­ko­wi, tzn. zosta­wia ją na sto­li­ku przed wej­ściem, któ­rą czy­tel­nik odbiera
  • ewen­tu­al­nie zwro­ty czy­tel­nik zosta­wia w przy­go­to­wa­nych do tego celu pojem­ni­kach w celu kwarantanny

Dodat­ko­wo biblio­te­ka podej­mu­je nastę­pu­ją­ce dzia­ła­nia na rzecz użytkowników:

- wpro­wa­dze­nie więk­sze­go limi­tu wypo­ży­cza­nych egzemplarzy,

- prze­dłu­że­nie okre­su wypożyczenia,

Dni i godzi­ny otwar­cia biblio­te­ki pozo­sta­ją bez zmian.