Gmin­na Biblio­te­ka Publicz­na w Tar­now­cu otrzy­ma­ła dofi­nan­so­wa­nie do zaku­pu nowo­ści wydaw­ni­czych w ramach Kie­run­ku inter­wen­cji 1.1. Zakup i zdal­ny dostęp do nowo­ści wydaw­ni­czych Prio­ry­te­tu 1. Naro­do­we­go Pro­gra­mu Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa 2.0 na lata 20212025.

Kwo­ta dofi­nan­so­wa­nia naszej biblio­te­ki (Tar­no­wiec i filie w Łub­nie Szla­chec­kim i Gli­ni­ku Pol­skim) w b.r. wynio­sła 10 000,00 zł. Jest to naj­wyż­sza kwo­ta od wie­lu lat.

Jeste­śmy wdzięcz­ni naszym czy­tel­ni­kom, że tak chęt­nie przy­cho­dzą do naszych pla­có­wek i wypo­ży­cza­ją książ­ki. To dzię­ki wam tam na górze w Biblio­te­ce Naro­do­wej i mini­ster­stwie widzą, że w Tar­now­cu jest potrze­ba dofi­nan­so­wa­nia, że tu w gmi­nie Tar­no­wiec miesz­ka­ją ludzie, któ­rzy chcą uczest­ni­czyć w kul­tu­rze poprzez czytanie.

Książ­ki zaku­pio­ne z tej dota­cji wzbo­ga­cą nasz księ­go­zbiór. Zapra­sza­my do biblio­tek i na naszą stro­nę inter­ne­to­wą www​.biblio​tek​.tar​no​wiec​.eu.