To tytuł naj­now­sze­go zbior­ku utwo­rów Marii Toma­sik z Sąd­ko­wej. Oprócz kil­ku­na­stu wier­szy w zbior­ku znaj­du­je się opo­wia­da­nie o kot­ku Kiziu, któ­re­go wła­ści­ciel­ką jest autor­ka. Opi­su­je pso­ty, któ­re codzien­nie robi w jej domu. Są tam rów­nież dzie­ci bawią­ce się w przed­szko­lu oraz zwie­rzę­ta żyją­ce w gospodarstwie.

Ilu­stra­cje do utwo­rów wyko­na­ły dzie­ci ze Zespo­łów Szkół w Gli­ni­ku Pol­skim, Nowym Gli­ni­ku oraz Łubienka.

Książ­ką wyda­na zosta­ła dzię­ki Ban­ko­wi Spół­dziel­cze­mu w Bie­czu o/​Tarnowiec, GOK w Tar­now­cu i GBP w Tarnowcu.