W biblio­te­ce w Tar­now­cu pre­zen­tu­je­my dwie wysta­wy o smo­kach przy­go­to­wa­ne przez auto­ra ksią­żek: Smo­ki i smo­ko­bój­stwo” oraz Na tro­pach smo­ka wawel­skie­go”. Obie książ­ki znaj­du­ją się w bibliotece.

Tak autor pisze o swo­ich książkach:

01Przez wie­le stu­le­ci uwa­ża­li ucze­ni i teo­lo­go­wie, że smo­ki ist­nie­ją i mają sza­tań­skie pocho­dze­nie. Opo­wia­da­no, że spo­ty­ka­no je w morzu, w powie­trzu, w górach, w świe­cie pod­ziem­nym, a nawet w gro­bow­cach. Smo­ko­znaw­cy pisa­li o wła­sno­ściach lecz­ni­czych smo­czych kości i sadła oraz smo­czej krwi. Daw­ny świat był prze­ko­na­ny, że u jego począt­ków mia­ła miej­sce kosmicz­na wal­ka bogów i hero­sów ze smo­ka­mi. Idea smo­ko­bój­stwa poja­wi­ła się też w chrze­ści­jań­stwie. Wie­lu Świę­tych Pań­skich i kil­ka Bło­go­sła­wio­nych Dzie­wic oraz nie­któ­rzy poboż­ni ryce­rze poko­ny­wa­li te dia­bel­skie stwo­ry. Według biblij­nej wizji koń­ca świa­ta zosta­nie smok poko­na­ny na zawsze. Róż­ne smo­cze histo­rie mają też swo­je przy­rod­ni­cze uza­sad­nie­nie, a świat nauki odkrył ist­nie­nie smo­ków, ale zabro­nio­no ich zabi­ja­nia. O tych i innych smo­czych oso­bli­wo­ściach jest ta książka.”

02Poko­na­nie smo­ka wawel­skie­go jest sław­nym mitem naro­do­wym. Bajecz­na opo­wieść o tym oraz o Kra­ku – legen­dar­nym wład­cy – obra­zu­je zaszczyt­ną ideę zwy­cię­stwa nad złem. Źró­dła do dzie­jów kul­tu­ry naro­do­wej wska­zu­ją, że Pola­cy byli kie­dyś z tego dum­ni. Pew­nym para­dok­sem tej bajecz­nej opo­wie­ści jest fakt, że według wie­lu źró­deł histo­rycz­nych, w tym tych naj­star­szych, nie był to smok, lecz potwór. W dzie­jach pol­skiej histo­rio­gra­fii doszło do zamia­ny moty­wu potwo­ra w smo­ka wawel­skie­go. Kie­dyś pisa­no i to nawet w poważ­nej lite­ra­tu­rze, że to niby Krak wal­czył i poko­nał smo­ka, a źró­dła histo­rycz­ne poda­ją coś inne­go. Win­cen­te­mu Kadłub­ko­wi, auto­ro­wi naj­star­sze­go tek­stu o tej posta­ci, nie cho­dzi­ło o baj­ki, lecz o zupeł­nie inną spra­wę i to poważ­ną. O smo­ku wawel­skim wspo­mi­na­li w swo­ich dzie­łach zagra­nicz­ni daw­ni ucze­ni, histo­ry­cy i przy­rod­ni­cy. Jed­nak­że nie był jedy­nym potwo­rem kra­kow­skim. Rze­ko­my pomnik smo­ka wawel­skie­go koło Smo­czej Jamy w Kra­ko­wie przed­sta­wia zupeł­nie coś inne­go, niż to, o czym powszech­nie się mówi. Zna­ny obraz Witol­da Prusz­kow­skie­go Smok pod­wa­wel­ski kry­je w sobie pewien sekret, któ­ry zawie­ra wiel­kie prze­sła­nie naro­do­we. O tym jest ta książka!”

Źró­dło: http://​marek​-sikor​ski​-autor​.blog​.pl/

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.