logoik

Pro­gram Kra­szew­ski. Kom­pu­te­ry dla biblio­tek 2016


logonprc

Pro­gram Wie­lo­let­ni Naro­do­wy Pro­gram Roz­wo­ju Czy­tel­nic­twa”: Prio­ry­tet 1-„Zakup nowo­ści wydaw­ni­czych do bibliotek”


logonprc

Prio­ry­tet 2‑Program Biblio­te­ki Naro­do­wej Zakup nowo­ści wydaw­ni­czych do biblio­tek. Zakup nowo­ści wydaw­ni­czych do biblio­tek publicz­nych zgod­nie z potrze­ba­mi part­ner­skich biblio­tek szkol­nych 2014


logolerni

Pro­gram Kurs na języ­ki obce”